Lands­lag skri­ver pro­test­brev till Fi­fa

Fi­fa pla­ne­rar att för­dubb­la er­sätt­ning­en till dam­spe­lar­na i VM näs­ta år. Än­då ökar ga­pet mel­lan da­mer och her­rar. Det har fått de svens­ka och nors­ka lands­la­gen att stäl­la sig ba­kom ett pro­test­brev.

Hufvudstadsbladet - - Sport - Hbl-tt

Svens­ka TV4:s Fot­boll­s­ka­na­len har fått till­gång till bre­vet som den svens­ka spe­lar­för­e­ning­en skic­kat till In­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­dets (Fi­fa) ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Fat­ma Sa­mou­ra. Det är skri­vet på upp­drag av det svens­ka fot­bolls­lands­la­get för da­mer och fler lands­lag del­tar i pro­tes­ten om Fi­fas kom­man­de be­slut om pris­peng­ar i VM i Frank­ri­ke näs­ta år.

– Det här är en re­vo­lu­tion och många av spe­lar­na i värl­den är be­svik­na att ga­pet mel­lan her­rar och da­mer ökar i stäl­let för att det mins­kar och man är be­redd att ta stri­den, sä­ger en per­son med in­syn i ären­det, till Fot­boll­s­ka­na­len.

– Spe­lar­na är ute ef­ter jäm­lik­het och det gäl­ler in­te ba­ra pris­peng­ar ut­an även pla­ner, tek­nik för do­ma­re och tv-sänd­ning­ar.

Den nors­ka spe­lar­för­e­ning­en har skic­kat ett mot­sva­ran­de brev till Fi­fa.

– De nor­dis­ka län­der­na har ett sam­ar­be­te för att Fi­fa och Ue­fa ska lyf­ta dam­fot­bol­len. In­om ra­mar­na för det sa­m­ar­be­tet vill vi se en ök­ning i pris­peng­ar, tur­ne­rings­bi­drag och in­ter­na­tio­nel­la mäs­ter­skap, sä­ger Ter­je Svend­sen, ord­fö­ran­de i Nor­ges fot­bolls­för­bund, till NTB.

– Vi me­nar att bi­dra­gen är för lå­ga, och de mås­te hö­jas. Det hand­lar om att vi mås­te sät­ta tryck på Fi­fa.

Fi­fas sty­ran­de råd ska på fre­dag, un­der sitt mö­te i Ki­ga­li i Rwan­da, ta upp frå­gan om pris­peng­ar till la­gen i VM i Frank­ri­ke näs­ta år. Fi­fa pla­ne­rar att för­dubb­la pris­peng­ar­na från 14 mil­jo­ner eu­ro i VM 2015 till 28 mil­jo­ner eu­ro i VM 2019, och dess­utom skul­le man skju­ta till runt 10 mil­jo­ner eu­ro för la­gens för­be­re­del­se och när­ma­re 8,5 mil­jo­ner eu­ro till klub­bar­na som släp­per spe­la­re.

Än­då har de svens­ka spe­lar­na re­a­ge­rat på att ga­pet till her­rar­nas pris­peng­ar ökar och i bre­vet tar man fram fler ex­em­pel. Som att pris­peng­ar­na i VM 2019 är 7,5 pro­cent av pris­peng­ar­na i herr-VM i Ryss­land 2018 och att peng­ar­na till VM-för­be­re­del­ser­na är mind­re än en fjär­de­del av vad her­rar­nas fick trots att kost­na­den är i prin­cip den­sam­ma.

I bre­vet lyf­ter man att de här peng­ar­na är vik­ti­ga för spe­lar­na då dam­spe­la­re till skill­nad från herr­spe­la­re är mer be­ro­en­de av er­sätt­ning från pris­peng­ar och lands­lags­spel, vil­ket har vi­sat sig i det in­ter­na­tio­nel­la spe­lar­fac­kets un­der­sök­ning från 2017.

– Vi ifrå­ga­sät­ter att skill­na­der­na mel­lan pris­peng­ar för her­rar och da­mer ökar och det känns kons­tigt, sä­ger Mag­nus Er­ling­mark, spe­lar­för­e­ning­ens ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re, en av dem i spe­lar­för­e­ning­en som har un­der­teck­nat bre­vet.

Spe­lar­för­e­ning­en ber Fi­fa att av­vak­ta med be­slu­tet om pris­peng­ar tills man har all in­for­ma­tion på bor­det. Dess­utom vill man att Fi­fa ska för­hand­la med det in­ter­na­tio­nel­la spe­lar­fac­ket Fif­pro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.