Bar­ce­lo­na vann ut­an Mes­si

På läk­ta­ren satt Lio­nel Mes­si med ar­men i mi­tel­la och log. På pla­nen sat­te hans er­sät­ta­re Ra­fin­ha mat­chens förs­ta mål, som bäd­da­de för Bar­ce­lo­nas tred­je ra­ka se­ger i Cham­pi­ons Le­a­gue – 2–0 mot In­ter.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Lio­nel Mes­si fick en frak­tur i ar­men un­der hel­gens match mot Se­vil­la och vän­tas bli bor­ta i tre vec­kor. Hur hans Bar­ce­lo­na skul­le kla­ra sig ut­an ho­nom var frå­gan in­för mat­chen mot In­ter. Gans­ka bra vi­sa­de det sig. Trä­na­ren Er­nesto Val­ver­de val­de att star­ta med Ra­fin­ha i an­fal­let i stor­stjär­nans från­va­ro – och bra­si­li­a­nen tog chan­sen.

25-åring­en, som så sent som i vå­ras var ut­lå­nad till just In­ter, pas­sa­de ut bol­len till Lu­is Suá­rez som spe­la­de till­ba­ka med en per­fekt taj­mad djupleds­boll som Ra­fin­ha ba­ra be­höv­de sät­ta dit tån på för att stö­ta in i mål, 1–0 i den 32:a mi­nu­ten.

Bar­ce­lo­na tryck­te på för att stänga mat­chen och Cou­tin­ho ha­de en boll i rib­ban in­nan två­an kom. Ett fint Barça­ty­piskt an­fall med många pass­ning­ar gav Jor­di Al­ba lä­get som han för­val­ta­de ge­nom att skju­ta in 2–0 i den 83:e mi­nu­ten.

Bar­ce­lo­na tog där­med sin tred­je ra­ka se­ger i Cham­pi­ons Le­a­gue och top­par grup­pen på nio po­äng fö­re In­ter på sex.

Sen PSV-kvit­te­ring

I sam­ma grupp slu­ta­de mat­chen mel­lan PSV Eind­ho­ven och Tot­ten­ham 2–2 vil­ket in­ne­bär att ing­et av la­gen när­ma­de sig topp­du­on.

Tot­ten­ham får det in­te rik­tigt att fun­ge­ra och trots ett över­tag i mat­chen och fle­ra bra lä­gen för in­te minst Har­ry Ka­ne – som vis­ser­li­gen sat­te ett mål men nog bor­de ha gjort nå­got till – fick man in­te med sig tre po­äng. En tuff sats­ning från Hu­go Llo­ris gav mål­vak­ten rött kort i den 79:e mi­nu­ten och med en man mind­re på pla­nen fick Tot­ten­ham se PSV kvit­te­ra ge­nom Lu­uk de Jong i den 87:e mi­nu­ten.

Dra­ma­tiskt i Pa­ris

Mö­tet mel­lan Pa­ris Saint-Ger­main och Na­po­li i grupp C blev en rik­tig na­gel­bi­ta­re. Na­po­li såg ut att gå mot se­gern – och mot gruppled­ning – när PSG:s Áng­el Di María fick in en dun­der­träff till 2–2 på tillägg­s­tid och räd­da­de po­äng till hem­ma­la­get. Na­po­li ha­de tap­pat led­ning­en i mat­chen en gång ti­di­ga­re när Mário Rui för­sök­te för­hind­ra ett in­lägg men i stäl­let stöt­te in bol­len i eget mål.

Grup­pen top­pas där­med av Li­ver­pool, som kör­de över Rö­da Stjär­nan med 4–0 hem­ma på An­fi­eld, på sex po­äng. Na­po­li har fem po­äng och PSG fy­ra.

FO­TO: TT-AP/EMILIO MORENATTI

Lio­nel Mes­si fick se Bar­ce­lo­na vin­na mot In­ter.■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.