Lai­nes mål­tor­ka fort­sät­ter – ”Han mås­te hit­ta en ny väx­el”

Pa­trik Lai­ne har haft en svag start på den nya sä­song­en.

Hufvudstadsbladet - - Sport - MAR­CUS LIN­DQVIST

ISHOCKEY 80 grundse­ri­e­mål un­der si­na två förs­ta sä­song­er i NHL. Pa­trik Lai­ne möt­te enor­ma för­vänt­ning­ar in­för den här sä­song­en – många tip­pa­de att han vin­ner skyt­te­li­gan.

Men han har haft en högst me­di­o­ker start på den nya sä­song­en. Ef­ter tio mat­cher har han ba­ra tre po­wer play-mål.

In­för hem­ma­mat­chen mot To­ron­to Map­le Le­afs be­ford­ra­de Jetsträ­na­ren Pa­ul Mau­rice Lai­ne till förs­ta ked­jan med Mark Schei­fe­le och Bla­ke Whe­e­ler, men det blev ett kort­va­rigt för­sök. I tred­je pe­ri­o­den spe­la­de Lai­ne igen med Ky­le Con­nor och Bry­an Litt­le.

Lai­ne över­ty­ga­de in­te alls och såg dar­rig ut. Kaspe­ri Ka­pa­nen gjor­de 1-0 till To­ron­to ef­ter att Lai­ne miss­lyc­kats med att få ut puc­ken ur egen zon. To­ron­to vann till slut med 4-2. Lai­ne ha­de en och an­nan chans, men lyc­ka­des in­te tryc­ka dit puc­kar­na.

Lai­nes formsvac­ka för­or­sa­kar huvudbry i Winni­peg. Sup­port­rar­na hop­pas att Lai­ne åter­fin­ner sitt mål­korn när Jets åker till Helsing­fors för ett dub­bel­mö­te mot Alek­san­der Bar­kovs Flo­ri­da.

– Han ska­par in­te till­räck­ligt med mål­chan­ser i fem mot fem, tryc­ker in­te dit dem när han får dem, och har in­te egent­li­gen alls för­bätt­rat sin störs­ta svag­het, sitt för­svars­spel och upp­spel ur egen zon, skri­ver Ted Wy­man i Winni­peg Sun.

– Han mås­te hit­ta en ny väx­el.

TO­MI NATRI FO­TO: LEH­TIKU­VA/

Pa­trik Lai­ne har in­te hit­tat rätt■ många gång­er i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.