St Le­ger krä­ver styr­ka

Hufvudstadsbladet - - Sport -

TRAVTIPS Hös­tens tra­di­tio­nel­la lopp över lång­di­stans St Le­ger i Björ­ne­borg hör fort­fa­ran­de till årets fi­nas­te täv­ling som bju­der på ett väl till­ta­get förs­ta pris 45 000 eu­ro. Om väd­ret är det mins­ta då­ligt blir banan svår­for­ce­rad och krä­ver star­ka häs­tar. Cal­le­la La­dy­boss ham­na­de för­ra gång­en i vi­da spår och slu­ta­de tvåa. Hon mås­te med på ku­pong­en men kan ab­so­lut in­te läm­nas en­sam.

Fa­vo­ri­ten

Lord Ivar tra­va­de rik­tigt fint i Tam­mer­fors men har fått spår åt­ta. Om han in­te för­iv­rar sig är va­lac­ken än­då nä­ra se­ger. Andree star­tar från ett bätt­re lä­ge men är väl­digt ojämn

i sitt age­ran­de.

Svar­ta häs­ten

Po­la­ra har in­te rik­tigt fått till det. Åt­ta­å­ring­en blir nu fa­vo­rit men för­lo­ra­de i Ver­mo mot Hul­lu­mi­es som in­te den här gång­en är be­trodd på grund av ett säm­re start­lä­ge. Han kan än­då över­ras­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.