Med HBL når vi vå­ra mest re­le­van­ta mål­grup­per i Fin­land och Norden

Hufvudstadsbladet - - Sport -

För Finsk-svens­ka han­dels­kam­ma­ren är HBL den själv­kla­ra ka­na­len för att nå fö­re­tag och be­sluts­fat­ta­re med ett in­tres­se för Norden och fram­för allt Sve­ri­ge.

Re­gel­bun­den an­non­se­ring i HBL har va­rit en vik­tig del av vår stra­te­gi för att mål­med­ve­tet hö­ja Finsk­svens­ka han­dels­kam­ma­rens pro­fil och nå ut till de fö­re­tag som re­dan har eta­ble­rat sig i Sve­ri­ge el­ler har pla­ner på att ex­pan­de­ra sin verk­sam­het till den svens­ka mark­na­den. Vi er­bju­der nyt­ti­ga tjäns­ter och re­le­van­ta nät­verk för al­la des­sa fö­re­tag.

Re­sul­ta­tet av den öka­de syn­lig­he­ten och vårt 100-pro­cen­ti­ga en­ga­ge­mang för att le­ve­re­ra tjäns­ter som ger en kon­kret nyt­ta, har in­te lå­tit vän­ta på sig: På tre år har han­dels­kam­ma­rens med­lem­san­tal för­dubb­lats. I dag har vi över 680 fö­re­tag i al­la stor­leks­klas­ser och med­lem­mar in­om al­la bran­scher i bå­de Fin­land och Sve­ri­ge.

HBL har en unik po­si­tion som en bro­byg­ga­re mel­lan det svens­ka och det fins­ka i Fin­land och mel­lan Fin­land och öv­ri­ga Norden. För Fin­land och för Finsk-svens­ka han­dels­kam­ma­ren är det yt­terst vik­tigt att det finns ett me­dium som er­bju­der in­for­ma­tion om Fin­land för en nor­disk publik. Fin­land no­te­ras rätt säl­lan i svensk,dansk el­ler norsk press vil­ket stär­ker HBL:s roll som in­for­ma­tiowns­ka­nal för be­sluts­fat­ta­re i öv­ri­ga Norden med ett in­tres­se för Fin­land.

HBL:s roll som en för­e­nan­de länk mel­lan Fin­land och öv­ri­ga Norden är in­te en själv­klar­het i ett läng­re per­spek­tiv och där­för krävs ge­dig­na sats­ning­ar på bå­de in­ne­håll och dist- ri­bu­tions­ka­na­ler. En vass och slag­kraf­tig jour­na­li­stik som kniv­skarpt ana­ly­se­rar så­väl Svensk­fin­land, Fin­land som Norden är den grund på vil­ken HBL byg­ger sin fort­sat­ta at­trak­tions­kraft bland så­väl lä­sa­re som an­non­sö­rer.

För Finsk-svens­ka han­dels­kam­ma­ren har sa­m­ar­be­tet med HBL gett ett mer­vär­de som in­te ha­de va­rit möj­ligt att nå via nå­gon an­nan ka­nal. 

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.