Star­ka kvin­nor i man­li­ga mil­jö­er

Mark­ku Pö­lö­nen gör come­back på vi­ta du­ken med en kär­leks­för­kla­ring till ny­byg­ga­ran­dan i det ef­ter­krigs­ti­da Fin­land. Det är sym­pa­tiskt, men ock­så dra­ma­tiskt över­las­tat.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRIS­TER UGGELDAHL kris­[email protected]­lum­bus.fi

Re­gi: Mark­ku Pö­lö­nen. Ma­nus: Pö­lö­nen, Ant­ti He­ik­ki­nen. Fo­to: Kons­ta Sohl­berg. I rol­ler­na: Oo­na Ai­ro­la, Kons­ta Laakso, Hel­mi Lin­nos­maa, Ant­ti Vir­ma­vir­ta, Mar­jaa­na Mai­ja­la.

■■Med■fil­mer■som■Sten­rul­la­rens by■ (1995),■Bad­ding■(2000)■och■Ko­i­rankyn­nen le­ik­kaa­ja■(2004)■tog■Mark­ku Pö­lö­nen den■fin­länds­ka■film­publi­ken■med■storm.■Det■hand­lar■trots■ allt■om■en■film­ma­ka­re■som■lyc­ka­des■med■konst­styc­ket■att■kom­bi­ne­ra■det■po­pu­lä­ra■med■det■dra­ma­tiskt■ ■in­bju­dan­de.

Se­dan■ kom■ fil­mer■ som■ Li­ek­sa! (2007)■och■Ral­li­rai­ta■(2009),■form­ex­pe­ri­ment■av■det■slag■som■gjor­de■ing­en■glad.■Bort­sett■från■tv-se­ri­en■Kar­ja­lan kun­nail­la■följ­de■en■tio■år■lång■ ut­vis­ning■som■nu■allt­så■kom­mit■till■ vägs■än­de.

Det■sker■i■ter­mer■av■Det eg­na lan­det■(Oma■maa),■en■ro­man­tiskt■spet­sad■ kär­leks­för­kla­ring■ till■ ny­byg­ga­ran­dan■i■det■ef­ter­krigs­ti­da■Fin­land.■Fil­men■tar■vid■un­der■fort­sätt­nings­kri­gets■sista■da­gar■och■sät­ter■ punkt■olym­pi­a­å­ret■1952■då■na­tio­nen ■åter­i­gen■väd­rar■mor­gon­luft.

Vi■häl­sar■på■hos■ba­gar­fa­mil­jen■ Malm­berg■som■in­led­nings­vis■nås■av■ tra­gis­ka■ny­he­ter;■so­nen■i■fa­mil­jen■får■ i■sam­band■med■ett■par­ti­san­bak­håll■ sät­ta■li­vet■till.

Folk­lig ge­men­skap

Va­pen­bro­dern■Ve­ik­ko■(ny­kom­ling­en■Kons­ta Laakso)■ska­das■i■at­tac­ken■men■re­par■sig.■Det■gör■ock­så■Li­i­na,■häs­ten,■som■så■små­ning­om■åter­bör­das■till■fa­mil­jen■Malm­berg.■Det■ är■så■Ve­ik­ko■kom­mer■i■kon­takt■med■ An­ni■(Oo­na Ai­ro­la),■en■av■fa­mil­jens■ två■dött­rar.

Tyc­ke■upp­står■trots■att■pap­pa■Ka­le­vi■(Ant­ti Vir­ma­vir­ta)■an­ser■att■hans■ dot­ter■för­tjä­nar■nå­got■bätt­re.■Det■slu­tar■med■att■de■unga■tu■tar■sitt■pick■ och■pack,■ba­ra■för■att■slå■sig■ner■i■den■ ka­rels­ka■obyg­den■där■ett■■hem­man■så■ små­ning­om■ser■da­gens■ljus.

Ef­ter■si­na■fil­mis­ka■irr­fär­der■får■ man■en■käns­la■av■att■Mark­ku■Pö­lö­nen■här■be­fin­ner■sig■på■mam­mas■ ga­ta,■om­gi­ven■av■hårt■fy­siskt■ar­be­te,■ hus­mans­kost■och■tugg­to­bak.

I■Det■eg­na■lan­det■finns■en■folk­lig­het■ och■ge­men­skap■av■det■slag■som■man■ säl­lan■ser■nu■för■ti­den.■Och■även■om■ det■är■frå­ga■om■den■mest■blå­vi­ta■av■ histo­ri­er■har■de■na­tio­na­lis­tis­ka■spö­ke­na■ing­et■på■den■här■fes­ten■att■gö­ra.

Till■det■kom­met■det■star­ka■kvinn­li­ga■per­spek­ti­vet,■som■mot­vikt■till■ pap­pa■ Vir­ma­vir­tas■ makt­full­kom­lig­het■och■en■gubb­häng­ig■knipslug­het■som■de■ka­rels­ka■gran­nar­na■–■och■ krigs­flyk­ting­ar­na■–■ger■prov■på.

Krigs­ärr och sprit

Tän­ker■i■förs­ta■hand■på■Oo­na■Ai­ro­las■An­ni■(be­kant■från■Den lyck­li­gas­te da­gen i Ol­li Mä­kis liv),■en■bond­mo­ra■av■det■slag■som■in­te■ber■om■ ur­säkt■för■sig.■Med■det■in­te■sagt■att■ det■■in­te■skul­le■fin­nas■gott■om■ut­ma­ning­ar.■Är■det■in­te■Ve­ik­kos■krigs­ärr■ som■gör■sig■påmin­da,■är■det■spri­ten■och sprat­tel­vatt­net■som■stäl­ler■ till det.

Hur■som■helst■är■det■svårt■att■ tyc­ka■il­la■om■Det■eg­na■lan­det,■en■ film■om■en■tids­pe­ri­od■som■åt­minsto­ne■på■vi­ta■du­ken■ham­nat■i■skug­gan■av■vin­ter-■och■fort­sätt­nings­kri­get.■Fast■dra­ma­tiskt■läm­nar■Pö­lö­nens■come­back■myc­ket■att■öns­ka.

Så■myc­ket■har■man■klämt■in■i■ma­nu­set■–■ur­sprung­li­gen■var■det■visst■ frå­ga■om■att■ro■i■land■en■läng­re■tv­se­rie■–■att■slut­re­sul­tat■obön­hör­li­gen■ känns■li­te■löst■i■köt­tet.■Åren■kom­mer■och■åren■går,■men■ut­an■att■det■ dra­ma­tur­gis­ka■kit­tet■all­tid■finns■där.

For­ce­rat■är■ett■ord■man■kom­mer■ att■tän­ka■på,■sym­pa­tiskt■är■ett■an­nat.■ Ska■vi■sä­ga■jämnt■skägg.

FO­TO: SOLAR FILMS

Kons­ta Laakso och Oo­na Ai­ro­la som ny­byg­ga­re i nor­ra Ka­re­len i en film som skild­rar ef­ter­krigs­å­ren 1945–52.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.