Var­dags­skräck om ny­li­be­ra­la il­lu­sions­byg­gen

Hufvudstadsbladet - - Kultur - OT­TO EK­MAN

Eu­ro­pe­an Theat­re Col­lecti­ves Ra­ken­ta­jat blan­dar hu­mor och stund­vis isan­de ef­fek­tiv skräck för att il­lu­stre­ra hur den ny­li­be­ra­la bygg- och bo­stads­po­li­ti­ken for­mar vå­ra liv. TE­A­TER

Ra­ken­ta­jat

Ar­bets­grupp: Var­ja Aro­la, Romu­lus Chi­ci­uc, Ni­na-Ma­ria Hägg­blom, Pi­ret Jaaks, Da­vid Koz­ma, Hil­da Koz­ma, Sal­la Koz­ma, Ti­mo-Pek­ka Lu­o­ma, Pet­ra Pou­ta­nen-Hur­me, Mar­kus Se­ra­la, Tam­bet Tu­isk. Pre­miär på Te­a­ter Vi­i­rus 24.10.

■■Ett■nät­verk■av■prass­lan­de■plast­skyn­ken,■ving­li­ga■bygg­ställ­ning­ar■och■vansk­li­ga■le­ve­ran­ser■av■ okän­da■ma­te­ri­al■kny­ter■sam­man■ vi­de­ob■ log­gan­de■bo­stads­lån­ta­ga­res■ro­man­tis­ka■fram­tids­dröm­mar■ och■ös­teu­ro­pe­is­ka■fa­mil­je­för­sör­ja­res■kros­sa­de■il­lu­sio­ner.■

Vi■an­ser■oss■le­va■i■ett■lo­giskt■ och■ra­tio­nellt■upp­byggt■sam­häl­le■ska­pat■av■de■mo­der­nas­te■bygg­nads­ma­te­ri­al,■men■då■man■skär­skå­dar■det■i■fo­gar­na■vi­sar■det■sig■ va­ra■lagt■på■en■grund■av■lögn­er■ som■i■sin■grym­ma■ab­sur­di­tet■in­te■be­fin­ner■sig■långt■bor­ta■från■de■ svun­na■ti­der■då■le­van­de■män­ni­skor■mu­ra­des■in■i■grun­den■på■ny­bygg­da■hus■för■att■blid­ka■on­da■ ■an­dar.

Per­for­man­cen■ Ra­ken­ta­jat■ blan­dar■ skå­de­spe­lar­nas■ di­a­log■ med■ljud-■och■vi­de­o­snut­tar■och■ ska­par■en■kon­trast■mel­lan■högt■ och■lågt■som■får■scenut­rym­met■ att■kän­nas■stör­re■än■det■är.■I■den■ dunk­la,■slam­ri­ga■käl­la­ren■kne­gar■ bygg­nads­ar­be­tar­na■på;■fast■mest■ sit­ter■de■och■vän­tar■på■ma­te­ri­al­le­ve­ran­ser■som■ald­rig■kom­mer.■ Ibland■ekar■bygg­che­fens■kropps­lö­sa■röst■ur■en■hög­ta­la­re■med■or­der■och■för­ma­ning­ar■up­p­i­från■ta­ket■på■tor­net,■som■ska■byg­gas■till■ ”ett■av■de■högs­ta■i■Fin­land”.■

I■en■vi­de­o­pro­jek­tion■på■väg­gen,■ så■långt■bor­ta■från■dam­met■och■ bull­ret■att■det■kun­de■va­ra■en■an­nan■värld,■för­sig­går■en■pa­ral­lell­hand­ling■där■en■kvin­na■i■30-års­ål­dern■vi­de­oblog­gar■en■mils■ tol­pe■ i■sitt■liv:■hon■har■änt­li­gen■ta­git■bo­stads­lån■och■köpt■egen■lä­gen­het.■ In­te■för■att■hu­set■är■byggt■än­nu,■ men■i■en■lum­mig■skog■nå­gon­stans■i■mar­gi­na­len■av■hu­vud­sta­dens■buss­nät­verk■har■hon■köpt■en■ dröm■som,■ba­ra■de­ad­li­nen■hål­ler■ och■ma­te­ri­a­let■le­ve­re­ras■i■tid,■en■ dag■ska■stå■fär­dig■som■ett■hem.

Des­sa■pa­ral­lel­la■hand­ling­ar■fo­gas■ald­rig■ihop,■och■de■be­hö­ver■in­te■hel­ler■gö­ra■det.■I■stäl­let■kom­plet­te­rar■ de■ varand­ra.■ Me­dan■ hand­ling­en■på■vi­de­oskär­men■är■ skär­ran­de■re­a­lis­tisk■ock­så■i■si­na■ hems­kas­te■stun­der■tar■spå­ret■på■ ar­bets­plats­gol­vet■en■allt■mer■sur­re­a­lis­tisk,■över­na­tur­lig■vänd­ning.■ Då■det■fun­ge­rar■som■bäst■blir■det■ en■isan­de,■ka­lej­do­sko­pisk■be­trak­tel­se■över■hur■byg­gan­det■av■ett■ hem,■bå­de■som■fy­sisk■och■men­tal■ kon­struk­tion,■kan■stö­ta■på■mar­dröms­li­ka■kom­pli­ka­tio­ner.■Och■ hur■det■i■slutän­dan■blir■de■som■ står■längst■ner■på■sam­hälls­ste­gen■som■be­ta­lar■det■högs­ta■pri­set.■

Per­son­li­gen■blir■jag■li­te■ir­ri­te­rad■på■slu­tet■som■jag■upp­le­ver■ som■nå­got■olo­giskt■och■mal­pla­ce­rat,■men■in­te■till­räck­ligt■för■att■all­var­ligt■för­säm­ra■ett■väl­gjort■och■ tan­ke­väc­kan­de■ hel­hets­in­tryck.■ Ra­ken­ta­jat■ut­gör■förs­ta■de­len■i■ en■till­tänkt■tri­lo­gi,■och■i■al­la■fall■ hos■mig■väc­ker■den■fort­satt■en­tu­si­as­tisk■ny­fi­ken­het.

FO­TO: MIHUT NAITA

Da­vid Koz­ma och Romu­lus Chi­ci­uc är bygg­job­ba­re i per­for­man­cen Ra­ken­ta­jat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.