Djur och na­tur så långt ögat når

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

I Varghunden var­vas mänsk­lig god­het med en hän­syns­lös­het ut­an li­ke, vild­mar­kens eko med ri­si­ga ny­byggarmil­jö­er. ANIMATION

Varghunden HHHII

Re­gi: Alex­an­dre Espi­ga­res. Ma­nus: Philip­pe Li­o­ret, Ser­ge Fryd­man, Do­mi­ni­que Mon­fe­ry, ef­ter en ro­man av Jack Lon­don. Rös­ter, ori­gi­nal­ver­sio­nen: Nick Of­fer­man, Rashi­da Jo­nes, Pa­ul Gi­a­mat­ti. Även på fins­ka.

■■In­nan■det■blev■på■mo­det■att■en­ga­ge­ra■sig■i■ Stjär­nor­nas krig■och■ springa■be­nen■av■sig■när■gud■vet■vil­ken■su­per­hjäl­te■ha­de■vägar­na■för­bi■var■Jack Lon­don■och■hans■för­fat­tar­skap■hård­va­lu­ta.■När­ma­re■än■så■ kom■man■in­te■det■sto­ra■även­ty­ret.

Många■är■vi■som■be­tat■av■ex­em­pel­vis■Varghunden,■ur­sprung­li­gen■ fil­ma­ti­se­rad■år■1936.■I■den■färs­ka■

Espi­ga­res,■är■det■frå­ga■om■en■animation.■En■animation■där■in­te■minst■ djur­li­vet■skild­ras■med■in­tegri­tet.

Varghunden■Vit­tand■väx­er■upp■ på■Yu­kon-vi­schan,■på■na­tu­rens■vill­kor.■Det■är■in­te■all­tid■en■dans■på■ro­sor;■fa­ror■och■ut­ma­ning­ar■finns■det■ gott■om.

Ef­ter■de■vil­da■upp­växtå­ren■föl­jer■en■tid■hos■in­di­an­höv­ding­en■Grå■ Bä­vern,■men■i■ho­ri­son­ten■ho­par■ sig■de■mör­ka■mol­nen.■På■fö­re­kom­men■an­led­ning■ser■sig■Vit­tands■hus­se■tvung­en■att■av­stå■dog­gen■till■en■ otäck■typ■som■spe­ci­a­li­se­rat■sig■på■ hund­faj­ter. upp­la­gan,■sig­ne­rad■Alex­an­dre den■(White■Fang/Croc-Blanc)■var­vas■ mänsk­lig■god­het■med■en■hän­syns­lös­het■ut­an■li­ke,■vild­mar­kens■eko■ med■ri­si­ga■ny­byggarmil­jö­er.

Stund­vis■är■det■dra­ma­tiskt■som■ ba­ra■den■–■skul­le■in­te■re­kom­men­de­ra■fil­men■för■de■all­ra■mins­ta■–■och■ dä­re­mel­lan■är■det■för­stum­man­de■ vac­kert.■Bäst■i■fil­men■är■just■skild­ring­en■ av■ na­tu­ren■ och■ dess■ un­der.■För■att■in­te■ta­la■om■djur­li­vet■ som■por­trät­te­ras■med■en■när­mast■ ■sa­go­lik■au­ten­ti­ci­tet,■om■det■så■gäl­ler an­sikts­ut­tryck■ el­ler■ rö­rel­se­möns­ter.

Nå­got■trä­i­ga­re■är■skild­ring­en■av■ de■två­ben­ta,■men■trots■det■går■fil­men■i■mål■som■en■smär­re■vin­na­re,■i■ Kel­djur blir mons­ter syn­ner­het■som■fi­nal­pas­set■är■bå­de■ Därav■en■se­rie■för­öd­mju­kel­ser■som■ ly­riskt■och■hop­pin­gi­van­de.■Se■här■en■ gör■att■Vit­tand■går■från■säll­skaps- barn­film■av■den■gam­la■stam­men,■li­djur■till■ett■smär­re■mons­ter■–■i■vän­tan■på■en■tryg­ga­re■hamn. ka■spän­nan­de■som■känslo­mäs­sigt■ en­ga­ge­ran­de.

Som■sagt■får■man■le­ta■ef­ter■ett■ me­ra■klassiskt■även­tyr.■I■Varg­hun- KRIS­TER UGGELDAHL

FO­TO: KINGHILL

Jack Lon­dons ro­man Varghunden från 1906 har bli­vit animation.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.