In­te ut­an min brors­dot­ter

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRIS­TER UGGELDAHL

Bov­gal­le­ri­et i Fi­nal Score är teck­nat med tryck­lufts­borr och tjoc­ka­re ac­cen­ter hör man säl­lan.

Re­gi: Scott Mann. Ma­nus: Jo­nat­han Frank, Da­vid T. Lynch, Keith Lynch. Fo­to: Emil To­pu­zov. I rol­ler­na: Da­ve Bau­tis­ta, Pi­er­ce Brosnan, Ray Ste­ven­son.

■■West■Ham■Uni­ted,■The■Ham­mers■ bland■vän­ner■och■be­kan­ta,■har■in­lett■ li­ga­sä­song­en■ut­an■att■im­po­ne­ra.■Nå­gon■tre­po­äng­a­re■blir■det■in­te■hel­ler■ för■Scott Manns Fi­nal Score■som■de■ facto■ut­spe­lar■sig■på■klub­bens■gam­la■are­na,■Up­ton■Park.

Det■oak­tat■bör­jar■fil­men■med■ny­hets­bil­der■från■”Sa­ko­vya”,■en■av■allt■ att■ dö­ma■ gam­mal■ Sov­jetre­pu­blik■ som■är■fö­re­mål■för■ett■blo­digt■upp­ror.■ Det■slås■till■slut■ner■med■hård■hand,■ ef­ter■att■de■sov­je­tis­ka■hjälp­trup­per­na■ lyc­kas■oskad­lig­gö­ra■brö­der­na■Belav,■ Di­mitri■och■Ar­ka­dy,■som■står■i■spet­sen■för■upp­ro­ret.

Där■Di­mitri■(Pi­er­ce Brosnan)■en- ligt■upp­gift■dö­das■i■ett■luftan­grepp■ slu­tar■Ar­ka­dy■(Ray Ste­ven­son)■ba­kom■ lås■ och■ bom.■ Men■ det■ var■ för■ sjut­ton■år■se­dan.■Nu■ko­kar■det■igen,■ i■Lon­don■av■al­la■stäl­len.

Det■vi­sar■sig■att■Di­mitri■de■facto■över­levt■och■i■ett■för­sök■att■loc­ka■ fram■ho­nom■ur■hans■göm­ma■är■Ar­ka­dy■och■hans■man­nar■re­do■att■off­ra■en■hel■sta­di­onpublik.■Det■sker■un­der■Cham­pi­ons■Le­a­gue-mö­tet■mel­lan■Ham­mers■och■Dy­na­mo■från■just■ Sa­ko­vya.

Att■ West■ Ham■ skul­le■ plat­sa■ i■ Cham­pi­ons■Le­a­gue■är■gi­vet­vis■ing­et■ an­nat■än■sci­ence■fic­tion■även■om■fil­men■i■öv­rigt■går■in■för■det■åt­ti­o­tals­vän­li­ga■ Die Hard-sce­na­ri­ot.■ Häls­ning­ar­na■går■till■Da­ve Bau­tistas■ex­sol­dat■som■är■mån■om■att■räd­da■li­vet■ på■dot­tern■till■en■gam­mal■va­pen­bro­der,■kos­ta■vad■det■kos­ta■vill.

Slut­re­sul­ta­tet■är■in­te■en­dast■bru­talt,■det■är■sa­dis­tiskt■ock­så.■Samt■ ohygg­ligt■ba­nalt.

Fil­mens■bov­gal­le­ri■är■som■teck­nat■med■tryck­lufts­borr■och■tjoc­ka­re■ac­cen­ter■hör■man■säl­lan.■Som■be­kant■är■in­te■hel­ler■Bau­tis­ta■(Gu­ar­di­ans of the Ga­laxy)■nå­gon■ka­rak­tärs­skå­de­spe­la­re.

I■Kreml■lär■man■dä­re­mot■gnug­ga■ si­na■hän­der;■se■nu■vad■de■op­po­si­tio­nel­la■tom­tar­na■stäl­ler■till■med!

FO­TO: KERRY BROWN

Pi­er­ce Brosnan och Da­ve Bau­tis­ta mås­te räd­da li­vet på 35 000 per­so­ner■ i publi­ken när West Ham Uni­ted spe­lar på fot­boll­sa­re­nan Up­ton Park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.