Pris till ska­pa­ren av Läs­ut­ma­ning­en

Hufvudstadsbladet - - Kultur - SON­JA Mä­KE­Lä

Pri­set Av kär­lek till boken, som år­li­gen de­las ut på Helsing­fors bok­mäs­sa, går i år till bib­li­o­tekspe­da­go­gen Ri­ik­ka Utri­ai­nen. Hon kom på idén till Läs­ut­ma­ning­en som gör det lätt och ro­ligt att när­ma sig böc­ker.

Läs­ut­ma­ning på­går nu i hu­vud­stads­re­gi­o­nens bib­li­o­tek för fjär­de året och har även fått sprid­ning na­tio­nellt och i so­ci­a­la me­di­er.

Det lek­ful­la pro­jek­tet er­bju­der i år fem­tio nya sätt att väl­ja böc­ker att lä­sa. Lil­la läs­ut­ma­ning­en rik­tar sig till barn. Syf­tet är att öka läs­gläd­jen, och ut­ma­ning­en har ock­så en so­ci­al aspekt ge­nom att man kan dis­ku­te­ra de böc­ker man läst med and­ra.

Pri­set de­las år­li­gen ut för en gär­ning som ökar in­tres­set för läs­ning.

FO­TO: LEH­TIKU­VA/MART­TI KAINULAINEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.