Ny ro­man­täv­ling för de­bu­tan­ter

Hufvudstadsbladet - - Kultur - HBL

Schild­ts och Sö­der­ströms ut­ly­ser en täv­ling för skri­ben­ter som in­te har pub­li­ce­rats i bok­form för­ut. För­la­get sö­ker ef­ter ro­man­ma­nu­skript, men de­fi­ni­e­rar in­te be­grep­pet ro­man ut­an kon­sta­te­rar att gen­rer­na är i stän­dig för­änd­ring.

Täv­lings­ti­den går ut den 7 maj 2019 och ju­ryn be­står av för­fat­tar­na Sir­pa Kä­h­kö­nen och El­len Ström­berg samt av Mar­tin We­lan­der och An­na Fri­man, re­dak­tör re­spek­ti­ve lit­te­rär chef vid S&S Litteratur.

Vin­na­ren be­lö­nas med 5000 eu­ro, and­ra och tred­je­pris­ta­ga­ren får 1000 eu­ro var.

Den som del­tar bör ha en adress i Fin­land. Bi­dra­gen sänds till Schild­ts & Sö­der­ströms/An­na Fri­man, Snell­mans­ga­tan 13, 00170 Helsing­fors. Ku­ver­tet märks “Läs mig”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.