Cil­la Back

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Ål­der: 47 år.

● Kar­riär: Re­gis­sör. Född och upp­vux­en i Fin­land, ut­bil­dad i Ita­li­en, har ar­be­tat på oli­ka håll i Eu­ro­pa, i Ita­li­en, Tyskland och Nor­ge bland an­nat. Känd för fler­ta­let re­gi­ar­be­ten, som Frö­ken Ju­lie (Au­gust Strind­berg) Hedda Gab­ler (Hen­rik Ib­sen), Ett dock­hem (Hen­rik Ib­sen) och Frö­ken El­se (Art­hur Schnitz­ler).

● Ak­tu­ell: Med re­gin till Ma­ria Brauns äk­ten­skap. Pjä­sen har pre­miär på Lil­la Te­a­tern 31 ok­to­ber.

● För­fat­ta­re jag in­spi­re­ras av: När jag har ång­est går jag i di­a­log med Mi­lan Kun­de­ra. Hans skarp­syn­ta blick, hans ana­lys av män­ni­skan, hans kär­lek till den olyck­li­ga, rast­lö­sa, neu­ro­tis­ka, plå­ga­de män­ni­sko­ra­sen är lug­nan­de. Och så Tho­mas Mann för­stås – jag äls­kar och sak­nar den värld han skild­rar.

● Re­gis­sö­rer jag in­spi­re­ras av: Ro­meo Cas­teluc­ci lär­de mig in­se vik­ten av bil­der. Med bil­der ska­par man histo­ri­er. Och Christoph Mart­ha­ler – han är re­a­list på sam­ma sätt som Aki Kau­ris­mä­ki, det vill sä­ga i hans hän­der blir re­a­lis­men som po­e­si.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.