Mö­ta min läng­tan

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - MONICA HEIKEL-NY­BERG Blog­gar på an­de­tag.blogg.hbl.fi

Att va­ra tyst un­der åt­ta da­gar är in­te så svårt – även om de som kän­ner mig bru­kar tro att själ­va tyst­na­den är en stor an­sträng­ning. Pa­ra­dox­alt nog är själ­va tyst­na­den, att un­der många da­gar de­la mat­bord och var­dag med en grupp främ­ling­ar, den mest avkopplande aspek­ten av en tyst retre­at. (Ing­et krav på small talk, inga ral­jan­ta lus­tig­he­ter som se­na­re un­der min­nets för­sto­rings­glas känns fad­da el­ler ela­ka, ba­ra ögon­kon­takt och små­le­en­den. Lå­ter det in­te här­ligt?) Nej, den störs­ta ut­ma­ning­en lig­ger i att stå ut med mig själv.

Åt­ta da­gar ut­an te­le­fon, SMS och so­ci­a­la me­di­er. Ing­en ra­dio el­ler dags­tid­ning, ing­en kon­takt med yt­ter­värl­den. Och, än­nu svå­ra­re för en in­bi­ten lä­sa­re, inga avkopplande fe­el­good-ro­ma­ner el­ler blo­di­ga dec­ka­re. Ba­ra Bi­belns uråld­ri­ga tex­ter, bön och när­va­ro i nu­et.

Att åka på retre­at hand­lar för mig om att ta min läng­tan på all­var. En öv­ning i att stå ut med mig själv ock­så då långtrå­kig­he­ten ekar i öro­nen. In­re och ytt­re upp­märk­sam­het på or­den som med av­stamp i bi­bel­be­rät­tel­ser­na le­der mig in på de svå­ras­te frå­gor­na, de som jag an­nars gör allt för att slip­pa kon­fron­te­ras med. Det hand­lar om miss­unn­sam­het och svek men ock­så om kär­lek som bär bå­de in­till och bortom dö­den, ge­stal­tat i natt­var­dens de­lan­de av bröd och vin.

Om sjä­len har fas­tat så har i stäl­let krop­pen nju­tit. Mat på bor­det fem gång­er om da­gen var­vat med pro­me­na­der i Nor­ra Ka­re­lens and­löst vack­ra land­skap, ti­di­ga kväl­lar, ba­stu och stun­der av ord­lös sam­va­ro i skym­ning­en. Och, in­te minst, möj­lig­he­ten till det go­da sam­ta­let var­je dag med den eg­na hand­le­da­ren.

Och än­då, till­ba­ka i var­da­gen igen kän­ner jag att det är här jag hör hem­ma, I mitt tryg­ga soff­hörn, vid vårt eget mat­bord, i min van­li­ga ar­bets­ge­men­skap. Mi­na tan­kar fort­sät­ter att be­ar­be­ta de kom­man­de vec­kor­nas ut­ma­ning­ar li­ka hem­vant som mi­na föt­ter hit­tar toff­lor­na un­der säng­en. För visst är det ju så att av­brot­ten i ru­ti­ner­na känns så be­fri­an­de just för att vi vet att ru­ti­ner­na finns där, som ett skydds­nät som hind­rar oss från att stör­ta ned i bråd­dju­pen me­dan vi övar oss i att ba­lan­se­ra vår läng­tan?

❞ Åt­ta da­gar ut­an te­le­fon, SMS och so­ci­a­la me­di­er. Ing­en ra­dio el­ler dags­tid­ning, ing­en kon­takt med yt­ter­värl­den. Och, än­nu svå­ra­re för en in­bi­ten lä­sa­re, inga avkopplande fe­el­good-ro­ma­ner el­ler blo­di­ga dec­ka­re. Ba­ra Bi­belns uråld­ri­ga tex­ter, bön och när­va­ro i nu­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.