Unga pre­sen­te­rar sin var­dag via fo­ton

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - PET­RA MI­ET­TI­NEN

Na­tu­ren och närmil­jön, fa­mil­jen och kom­pi­sar­na – de är vik­ti­ga in­gre­di­en­ser när unga med hjälp av fo­ton vi­sar upp vik­ti­ga sa­ker i sin var­dag. Fo­to­gra­fi­er­na finns på Ka­bel­fa­bri­ken i no­vem­ber.

Vad är vik­tigt för ung­do­mar i Fin­land? Det var hu­vud­frå­gan när Fin­lands fo­to­gra­fis­ka mu­se­um till­sam­mans med ett an­tal lo­ka­la fo­to­sko­lor un­der det gång­na året har ord­nat fo­to­verk­stä­der för unga i ål­dern 11–19 år. Re­sul­ta­tet kan be­skå­das un­der fo­to­fes­ti­va­len Snap, som ord­nas bland an­nat vid mu­se­et i Ka­bel­fa­bri­ken den 10–18 no­vem­ber.

Ung­do­mar har ge­nom fo­to­gra­fi­er fått sva­ra på frå­gor som vad är vik­tigt för mig och vad vill jag på­ver­ka i fram­ti­den. När­ma­re 600 barn och unga har del­ta­git i verk­stä­der­na som har letts av konst­fost­ra­re och fo­to­gra­fer. Fo­to­gra­fi­er­na som vi­sas upp på ut­ställ­ning­en fö­re­stäl­ler fa­milj och vän­ner, närmil­jö­er, na­tur och fram­ti­den.

Pro­jek­tet kul­mi­ne­rar i fes­ti­va­len Snap, där fo­to­gra­fi­er­na ställs ut så­väl i ga­tu­mil­jö som i gal­le­ri­or. Fo­to­gra­fi- er­na vi­sas i en mängd oli­ka for­mat, allt från ban­de­rol­ler och pro­ji­ce­ring­ar till klis­ter­mär­ken och plan­scher. I so­ci­a­la me­di­er sam­las fo­to­na un­der hash­tag­gen #snap­fest18. Un­der fes­ti­va­len kan be­sö­kar­na del­ta i fö­re­läs­ning­ar, de­bat­ter, fo­to­graft­räf­far, verk­stä­der och fo­to­pro­me­na­der till fo­to­gra­fe­rings­plat­ser.

Fes­ti­va­len på­går in­te ba­ra på Ka­bel­fa­bri­ken i Helsing­fors, ut­an ock­så i Tam­mer­fors, Åbo, Raseborg, Uleå­borg, Lap­po, Ku­o­pio, Jy­vä­skylä och Björ­ne­borg. Ver­nis­sa­gen hålls på Fin­lands fo­to­gra­fis­ka mu­se­um lör­da­gen den 10 no­vem­ber kloc­kan 16. Adres­sen är Tall­bergs­ga­tan 1 G i Helsing­fors.

FO­TO: EL­I­NA JULIN

Närmil­jön är vik­tig för da­gens unga. Det vi­sar fo­to­fes­ti­va­len Snap,■ där fo­to­gra­fi­er tag­na av 570 barn och unga vi­sas på Fo­to­gra­fis­ka mu­se­et i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.