Cyk­la ut­an lam­pa kan kos­ta 40 eu­ro

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - SPT

När höst­mörk­ret fal­ler är det vik­tigt att an­vän­da cy­kel­lam­pa. Po­li­sen kom­mer un­der de när­mas­te vec­kor­na att över­va­ka cy­klis­ter­nas ut­rust­ning och lag­ly­dig­het ex­tra nog­grant. Po­li­sen kan ge 40 eu­ro i ord­nings­bot till en cy­klist som in­te an­vän­der cy­kel­lam­pa när det är mörkt ute.

Po­lis­in­spek­tör He­ik­ki Kal­lio på Po­lis­sty­rel­sen på­min­ner att cy­klis­ter ska se till att de syns i tra­fi­ken. På det vi­set kan cy­klis­ter­nas egen sä­ker­het för­bätt­ras.

En­ligt la­gen ska man an­vän­da en vit el­ler ljus­gul fram­lam­pa när man cyklar i mör­ker. Cy­keln ska dess­utom va­ra ut­rus­tad med fram-, bak- och si­do­re­flex­er. En röd lam­pa får en­dast an­vän­das som bak­lyk­ta.

– En cy­klist kan för­bätt­ra sin syn­lig­het ge­nom att klä sig i färg­gran­na cy­kel­klä­der, fäs­ta re­flex­er på klä­der­na el­ler klä sig i re­flex­väst, sä­ger Kal­lio.

En­ligt po­li­sen dör i me­del­tal 27 cy­klis­ter år­li­gen i tra­fi­ken. När­ma­re 800 cy­klis­ter ska­dar sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.