Blom­ma fo­ku­se­rar på kvin­nors själs­li­ga väl­be­fin­nan­de

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - HBL

Den två­språ­ki­ga kon­fe­ren­sen, som ord­nas nu på lör­dag, fo­ku­se­rar på kvin­nors and­li­ga, kropps­li­ga och själs­li­ga väl­be­fin­nan­de. Pro­gram­met in­ne­hål­ler fö­re­läs­ning­ar, works­hop­par, mu­sik, drama, dans och mål­ning. Da­gen kul­mi­ne­rar i en ge­men­sam kvälls­fest.

Jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren So­fia Tor­valds hål­ler öpp­nings­ta­let med te­mat ”att vå­ga gö­ra sa­ker fast du miss­lyc­kas”. Hon in­ter­vju­ar ock­så jour­na­lis­ten och te­o­lo­gen Chris­ta Mic­kels­son om li­vet ef­ter en hjärn­blöd­ning. Da­gen av­slu­tas med en ge­men­sam mäs­sa i Berg­hälls kyr­ka.

De svensk­språ­ki­ga works­hop­par­na har ru­bri­ker som Lyck­ligt par­för­hål­lan­de?, Att växa upp mel­lan oli­ka kul­tu­rer och Själv­bi­o­gra­fiskt skri­van­de.

Ar­ran­gör för kon­fe­ren­sen är kvin­no­nät­ver­ket Blom­ma i sam­ar­be­te med kyr­kan i Helsing­fors. Den hålls lör­da­gen den 27 ok­to­ber i Kyr­kans hus i Berg­häll, Tred­je lin­jen 22.

Del­ta­gan­de är gra­tis, ing­en för­hands­an­mä­lan be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.