För­nuft och sjuk­dom

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

■ Anorexi är en sjuk­dom som främst för­knip­pas med unga kvin­nor, och där be­rät­tar JanOlof Svar­vars do­ku­men­tär Ma­ria och demonen en li­te an­nan histo­ria. Den hand­lar om Ma­ria Holm­berg som drab­bas av anorexi som vux­en. Sjuk­do­men smy­ger sig på och för­vär­ras un­der tio års tid tills hon i 46-års­ål­dern be­fin­ner sig i en när­mast livs­ho­tan­de si­tu­a­tion.

Som do­ku­men­tär­fil­ma­re har Svar­var även ti­di­ga­re ta­git sig an äm­nen som väc­ker käns­lor. 2016 skild­ra­de han Pe­ter Snic­kars kamp mot hjärn­tu­mö­ren i Tills dö­den skil­jer oss åt. 2014 do­ku­men­te­ra­de han hur rock­ban­det Sturm und Drang spå­ra­de ur. I öv­rigt är Svar­var en er­fa­ren klip­pa­re, som fram­för allt edi­te­rat svens­ka se­ri­er, allt från Re­de­ri­et till An­na Holt, för att ba­ra näm­na någ­ra i en lång rad.

Hans sto­ra er­fa­ren­het av tv­pro­duk­tion mås­te va­ra en or­sak till att den tra­di­tio­nel­la film­dra­ma­tur­gin ver­ka sit­ta i rygg­ra­den på ho­nom, och så är ock­så den nya do­ku­men­tä­ren ett skolex­em­pel på välsmort film­be­rät­tan­de. Ma­ri­as kamp med sin sjuk­dom fång­ar tit­ta­ren från start, och man ba­ra mås­te se he­la fil­men på åt­tio mi­nu­ter i en sitt­ning. Det­ta åstad­koms till sy­nes ut­an någ­ra märk­vär­dig­he­ter i be­rät­tan­det – men i själ­va ver­ket är det det klas­sis­ka hol­ly­woodska sät­tet att byg­ga upp en be­rät­tel­se som tilläm­pas, med snudd på näs­tan för kly­schig och ma­ni­pu­le­ran­de mu­sik som styr vad man ska kän­na. Jag sä­ger näs­tan, för i grund och bot- ten är det här väl­digt bra do­ku­men­tär­hant­verk.

I Ma­ria har do­ku­men­tä­ren ock­så en sam­ar­bets­vil­lig hu­vud­per­son. Hon släp­per in oss i sin kamp med demonen, i sjuk­hus­be­sö­ken, i ång­es­ten, i sitt äk­ten­skap – grän­sen för vad hon vill av­slö­ja går vid hen­nes vikt och byx­stor­lek, vil­ket ock­så är ge­stal­tan­de. Det man kan und­ra över är vad som är iscen­satt och vad som är au­ten­tiskt – å and­ra si­dan känns det mesta äk­ta, vil­ket är hu­vud­sa­ken.

Ma­ria, till yr­ket lä­ra­re in­om psy­ki­a­trisk vård, är som två per­so­ner: den sju­ka trot­si­ga med si­na bi­sar­ra, för­vräng­da tvångs­tan­kar kring ätan­de, trä­ning och vikt. Och den fris­ka, ra­tio­nellt re­so­ne­ran­de med en sjuk­domsin­sikt som än­då in­te rår på demonen. Man vill ba­ra ska­ka om hen­ne och upp­ma­na hen­ne att slu­ta med dum­he­ter­na. Det är an­tag­li­gen sam­ma van­makt som hen­nes tål­mo­di­ga och stöt­tan­de fa­milj, ma­ken och de två vux­na sö­ner­na, mås­te kän­na.

Svar­var föl­jer Ma­ria i näs­ta två år, och för­u­tom kam­pen med sjuk­do­men, skild­rar do­ku­men­tä­ren ock­så sö­kan­det ef­ter en förklaring som kun­de lö­sa sjuk­domsmyste­ri­et. Det får vi på slu­tet, men det blir rätt snabbt och knappt av­hand­lat, vil­ket för­bryl­lar ef­tersom det är av en art som väc­ker frå­gor.

Trots sitt skick­li­ga be­rät­tan­de lyc­kas do­ku­men­tä­ren in­te rik­tigt med slu­tet där det går li­te för fort. Det blir en på­min­nel­se om hur svårt det är att skild­ra in­re pro­ces­ser. Yle Are­nan 6.00, Yle Fem sön­dag 22.00

[email protected]­me­dia.fi

MALIN SLOTTE

FO­TO: OLOF FILM

Ma­ria Holm­berg är livs­ho­tan­de sjuk i anorexi.■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.