Tua Sel­ge hål­ler hu­vu­det högt

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

■ Du­et­ten med Wil­li­am Strid slu­ta­de in­te som vän­tat för Tua Sel­ge un­der för­ra vec­kans fre­dags­fi­nal i Sve­ri­ges Idol. Ju­ryns Nik­ki Ami­ni oro­a­des sig för Tu­as fram­tid i pro­gram­met, och ef­ter det kun­de sjut­ton­å­ring­en från Umeå in­te hål­la till­ba­ka käns­lor­na.

– När jag kol­lar till­ba­ka på det skul­le jag in­te sä­ga att kri­ti­ken var spe­ci­ellt hård, men det var in­te vad jag för­vän­ta­de mig att de skul­le sä­ga. Jag kän­de att jag ha­de gjort ett av mi­na bäs­ta fram­trä­dan­den, i al­la fall sett till pre­sta­tion. Se­dan kän­des det job­bigt att jag in­te fick nå­gon po­si­tiv kri­tik, sä­ger hon.

In­för den för­ra fre­dags­fi­na­len ha­de hon haft en tuff vec­ka, bland an­nat för att vän­nen Van­ja Engström rös­tats ut. Men i van­li­ga fall upp­le­ver Tua Sel­ge att hon in­te är en per­son som har käns­lor­na ut­an­på.

– Det har väl bli­vit så nu, men egent­li­gen har jag in­te det. När man är här blir all­ting för­stärkt på nå­got vis, när man är glad blir man gla­da­re, när man är arg blir man ar­ga­re och när man är led­sen blir man leds­na­re, sä­ger hon.

Vec­kans te­ma i Idol är svens­ka lå­tar, och Tua Sel­ge har valt att fram­fö­ra La­le­hs Go­li­at.

– Av al­la te­man är det här det som är mest jag. Jag kän­ner mig mest be­kväm med att sjunga lå­tar på svens­ka för det känns mer är­ligt, be­rät­tar hon.

– Det är La­leh som har fått in mig på det svens­ka spå­ret, jag har tyckt om hen­ne jät­te­myc­ket se­dan jag var li­ten. Jag vet att det här är en låt som är väl­digt vik­tig för många, sä­ger Sel­ge. TV4 21.00

HBL-TT/SO­FIA SUND­STRöM

FO­TO: TT/JES­SI­CA GOW

Den här vec­kan är Tua Sel­ge mer be­kväm än nå­gon­sin med te­mat.■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.