För­fat­ta­ren Kat­hy Ac­ker

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio - SR

För­fat­ta­ren Chris Kraus är ak­tu­ell med bi­o­gra­fin Af­ter Kat­hy Ac­ker: a li­te­ra­ry bi­o­grap­hy. För­fat­ta­ren och kri­ti­kern Ni­na Le­kan­der har över­satt Kat­hy Ac­kers böc­ker till svens­ka. Med­ver­kar gör ock­så graf­fiti­må­la­ren Ca­ro­li­na Falk­holt och kropps­byg­ga­ren Fri­da Pal­mell. Konst­nä­ren Lee Ming­wei är ak­tu­ell med konst­ver­ket The Men­ding Pro­ject som just nu vi­sas på Bon­ni­ers konst­hall i Stock­holm. sve­ri­ges­ra­dio.se P1 11.03, sön­dag 15.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.