Su­per­cell­fol­ket står i en klass för sig

Mo­bil­spel­fö­re­ta­gets fram­gång märks i lis­tan över de störs­ta in­koms­ter­na i Fin­land 2017

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/LIN­NEA DE LA CHAPELLE

Att de gam­la in­du­strisläk­ter­na in­te do­mi­ne­rar skat­te­lis­tor­na som förr, är ett tec­ken på att den so­ci­a­la rör­lig­he­ten fun­ge­rar i Fin­land. Det sä­ger Mi­ka Ku­is­ma­nen, chefse­ko­nom på Fö­re­ta­gar­na i Fin­land. Många av nam­nen på skat­te­lis­tor­na re­pre­sen­te­rar nu­me­ra re­la­tivt ung af­färs­verk­sam­het.

– Fin­land är ett sam­häl­le som ger möj­lig­he­ter att klätt­ra, näs­tan obe­ro­en­de av vil­ken bak­grund man har, sä­ger Ku­is­ma­nen.

Tret­ton per­so­ner av lan­dets 100-i-topp lis­ta är kopp­la­de till mo­bil­spel­fö­re­ta­get Su­per­cell, an­ting­en som grun­da­re el­ler an­ställ­da.

– En­sta­ka per­so­ner kan plöts­ligt tjä­na jät­te­myc­ket ett år, men det hand­lar of­tast om äga­re till fö­re­tag som har sålts. Men Su­per­cell­grun­dar­na har va­rit med på lis­tan re­dan i fle­ra års tid, sä­ger Jyr­ki Ali– Yrk­kö, vice vd vid Et­la­ti­e­to som är ett dot­ter­bo­lag till Nä­rings­li­vets forsk­nings­in­sti­tut Et­la.

Fem av de tio per­so­ner som en­ligt skatte­myn­dig­he­ter­nas upp­gif­ter tjä­na­de mest peng­ar i Fin­land 2017 har en kopp­ling till bo­la­get Su­per­cell. Högst på lis­tan är företagets vd och grun­da­re Ilk­ka Paa­na­nen med en sam­man­lagd in­komst på 65,2 mil­jo­ner eu­ro. Paa­na­nen ha­de bå­de den högs­ta för­värv­sin­koms­ten och den störs­ta ka­pi­talin­koms­ten.

På and­ra plats är med­grun­da­ren Mik­ko Ko­di­so­ja med en to­tal in­komst på 57,5 mil­jo­ner eu­ro, me­dan Su­per­cells eko­no­mi­di­rek­tör Jan­ne Snell­man är på fem­te plats. Med­grun­da­ren John Nicho­las Dero­me som i fjol ha­de de högs­ta in­koms­ter­na är på en sjät­te plats, följt av med­grun­da­ren Vi­sa Forsten på en åt­ton­de plats.

To­talt är tret­ton per­so­ner av lan­dets 100-i-topp kopp­la­de till Su­per­cell, an­ting­en som grun­da­re el­ler som an­ställ­da.

– Det är väl­digt sto­ra sum­mor. En­sta­ka per­so­ner kan plöts­ligt tjä­na jät­te­myc­ket ett år, men det hand­lar of­tast om äga­re till fö­re­tag som har sålts. Men Su­per­cell­grun­dar­na har va­rit med på lis­tan re­dan i fle­ra års tid, sä­ger Jyr­ki Ali–Yrk­kö, vice vd vid Et­la­ti­e­to som är ett dot­ter­bo­lag till Nä­rings­li­vets forsk­nings­in­sti­tut Et­la.

Su­per­cell skri­ver histo­ria

Su­per­cell grun­da­des så sent som 2010 och 2013 sål­des ma­jo­ri­te­ten av fö­re­ta­get till Ja­pan för över en mil­jard eu­ro. Tre år se­na­re, 2016, köp­te det ki­ne­sis­ka in­ter­net­fö­re­ta­get Tencent fö­re­ta­get av ja­pans­ka Soft­bank för 6,5 mil­jar­der eu­ro. Det är ett av de störs­ta fö­re­tagskö­pen i fin­ländsk histo­ria.

– Grun­dar­na har sä­kert pla­ce­rat peng­ar de ti­di­ga­re tjä­nat och får nu yt­ter­li­ga­re ut­del­ning, sä­ger Ali–Yrk­kö.

En­ligt Ali–Yrk­kö kom­mer Su­per­cell att om­näm­nas i histo­rie­böc­ker­na. I Fin­land finns det fle­ra fö­re­tag med en om­sätt­ning på någ­ra mil­jo­ner, men en­ligt ho­nom har ing­et an­nat fö­re­tag vux­it så här snabbt.

– Vi får för­stås hop­pas att fram­gång­en fort­sät­ter, men för­änd­ring­ar­na är gans­ka snab­ba i spel­bran­schen. Ett spel kan plöts­ligt bli jät­te­po­pu­lärt och fle­ra hund­ra mil­jo­ner per­so­ner spe­lar det. Men det kan li­ka snabbt tap­pa i po­pu­la­ri­tet.

En­ligt Ali-Yrk­kö är spel­bran­schen en unik bransch. I fle­ra bran­scher är ef­ter­frå­gan gans­ka kon­stant, men det är den in­te i spel­bran­schen. De rör­li­ga kost­na­der­na är få in­om spel­bran­schen, vil­ket en­ligt ho­nom är en för­del.

Ett spel kan plöts­ligt bli jät­te­po­pu­lärt och fle­ra hund­ra mil­jo­ner per­so­ner spe­lar det. Men det kan li­ka snabbt tap­pa i po­pu­la­ri­tet. Jyr­ki Ali–Yrk­kö Fors­ka­re vid Et­la­ti­e­to

– Ju fler bly­erts­pen­nor el­ler ma­ski­ner man gör, desto mer kos­tar det. Det be­hövs all­tid fy­sis­ka rå­va­ror. Men så är det in­te med di­gi­ta­la tjäns­ter som till ex­em­pel spel och ap­pli­ka­tio­ner. Det kos­tar in­te mer att pro­du­ce­ra mer.

Över 100 mil­jo­ner eu­ro i skatt

I fjol be­ta­la­de de tret­ton Su­per­cell­grun­dar­na och an­ställ­da som är med på topp 100-lis­tan till­sam­mans 105,8 mil­jo­ner eu­ro i skatt. Trots att ak­ti­e­ma­jo­ri­te­ten ägs av ki­ne­ser är Su­per­cells ak­ti­er pla­ce­ra­de i ett så kal­lat hol­ding­bo­lag i Fin­land.

Ett av kra­ven då Su­per­cell sål­des till Ja­pan är att Su­per­cell för­blir finskt. Fle­ra av de fins­ka grun­dar­na har sagt att de gär­na be­ta­lar skatt till Fin­land och att de in­te hål­ler på med skat­te­op­ti­me­ring.

– Det hand­lar in­te ba­ra om skat- te­peng­ar till sta­ten. Su­per­cell hör till de tio fö­re­tag som till­för mest till Fin­lands brut­to­na­tio­nal­pro­dukt.

För mer än en fem­te­del av dem som är på av lan­dets 100-i-topp­lis­ta kom­mer in­koms­ter­na från bo­lag som syss­lar med mjuk­va­ra. En­ligt Ali–Yrk­kö är det här in­te ett tec­ken på nå­gon trend ef­tersom hälf­ten av per­so­ner­na job­bar för sam­ma fö­re­tag, det vill sä­ga Su­per­cell.

För någ­ra år se­dan då det gick säm­re för Fin­lands eko­no­mi be­höv­des ett fö­re­tag som Su­per­cell, me­nar Ali–Yrk­kö.

– De har in­gju­tit hopp hos and­ra fö­re­tag. Det är svårt och in­te så san­no­likt, men i Fin­land är det möj­ligt att grun­da ett fö­re­tag som kla­rar sig in­ter­na­tio­nellt, sä­ger Jyr­ki Ali–Yrk­kö, fors­ka­re vid Et­la.

FOTO: LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Su­per­cells vd Ilk­ka Paa­na­nen i bo­la­gets bli­van­de hu­vud­kon­tor på Bus­hol­men i Helsing­fors.

FOTO: SU­PER­CELL

Mo­bil­spe­let Clash of Clans är ett av Su­per­cells kän­das­te spel.

F O : E T L A

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.