Nor­dis­ka rå­det öpp­na­re om för­svars­frå­gor

Ta­but om att ta­la om ut­ri­kes­po­li­tik, sä­ker­het och för­svar i Nor­dis­ka rå­det är de­fi­ni­tivt bru­tet. ”Jät­te­bra”, sä­ger Wille Ryd­man (Saml) när han un­der ses­sio­nen pre­sen­te­rar NR-pre­si­di­ets för­slag till sam­ar­be­te kring cy­ber­för­svar i Nor­den och Bal­ti­kum.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JAN-ERIK ANDELIN [email protected]­me­dia.fi

Cy­ber­sä­ker­het, gråa hot och för­svars­kon­stel­la­tio­ner i Nor­den av­hand­la­des öp­pet och fli­tigt vid Nor­dis­ka rå­dets ses­sion i Oslo. För ba­ra fem vec­kor se­dan fängs­la­des en rysk kon­fe­rens­del­ta­ga­re i Stor­tings­hu­set, där rå­det sam­man­träd­de, miss­tänkt för spi­o­nage.

Nor­dis­ka rå­det val­de den svens­ka mo­de­rat­po­li­ti­kern Jessica Pol­fjärd från Väs­terås till ny pre­si­dent.

De fin­länds­ka de­le­ga­ter­na var fli­tigt i gång vid Nor­dis­ka rå­dets ju­bi­le­ums­ses­sion i Oslo i frå­gor som rör­de nya va­pen­sy­stem och cy­ber­för­svar.

Fin­lands för­re för­svars- och stats­mi­nis­ter Mat­ti Van­ha­nen (C) ställ­de frå­gor om au­to­no­ma va­pen­sy­stem och var­na­de för hur mänsk­li­ga be­slut om att av­fy­ra va­pen ris­ke­rar att fal­la bort.

Ock­så Vil­le Skin­na­ri (SDP) an­såg att vi­sio­ner­na kring nor­diskt kun­nan­de in­om cy­ber­för­svar be­hö­ver stäl­las hög­re. Han öns­ka­de ock­så me­ra dis­kus­sion om vem som äger platt­for­mer­na; USA:s roll är en­ligt ho­nom för stor.

– Ex­em­pel vi­sar ock­så att vi in­te hel­ler har upp­da­te­rat oss in­om den of­fent­li­ga sek­torn: kom­mu­ner, stä­der, sko­lor, sjuk­hus, ener­gi el­ler vat­ten, sa­de han.

Bal­ti­kum med i cy­ber­ar­be­te

Wille Ryd­man var ta­les­man för det el­va de­le­ga­ter star­ka NR-pre­si­di­et i frå­gan om cy­ber­för­svar, som rå­det rös­ta­de ja till med klar ma­jo­ri­tet.

– Fram­för allt Est­land har en världs­le­dan­de po­si­tion på cy­ber­om­rå­det och Na­tos cen­ter för cy­ber­för­svar lig­ger där. Nor­den be­hö­ver in­om ra­men för för­svars­mi­nis­ter­sam­ar­be­tet Nor­de­fco in­te­gre­ra Est­land, Lett­land och Li­tau­en i sam­ar­be­tet, sa­de han.

I NR-ses­sio­nen rös­ta­de ma­jo­ri­te­ten av den röd­grö­na grup­pen un­der led­ning av den dans­ke so­ci­a­lis­ten Christi­an Juhl mot för­sla­get.

– Vi ser en mi­li­ta­ri­se­ring av ett om­rå­de som i dag är en­ty­digt ci­vilt, sa­de han.

Spi­on­af­fär led­de till rysk wal­ko­ver

Ock­så de fem nor­dis­ka stats­mi­nist­rar­na som snabbt sam­man­träd­de i an­slut­ning till NR-ses­sio­nen ha­de up­pen­bart äg­nat sig myc­ket åt de ”grå ho­ten” och den ”krig­fö­ring som förs även i freds­tid”, som den dans­ke NR-le­da­mo­ten Ber­tel Haar­der från li­be­ra­la Venst­re for­mu­le­ra­de sig,

Nor­dis­ka rå­dets ses­sion fär­ga­des i år av att den hölls i Stor­ting­ets bygg­nad där en rysk 51-åring för fem vec­kor se­dan ar­re­ste­ra­des för spi­o­nage – en­ligt upp­gift mot di­gi­ta­la kom­po­nen­ter i hu­sets ko­pi­e­rings­ma­ski­ner. En rysk de­le­ga­tion har bru­kat va­ra på plats vid Nor­dis­ka rå­dets ses­sion, men i år ute­blev den.

Vän­da splitt­ring till nyt­ta

I Nor­dis­ka rå­det de­bat­te­rar man stän­digt ”tre av fem”-pro­ble­met. Vem är med i EU? Vem är med i Na­to? I fle­ra in­lägg såg man det nu sna­ra­re som en kon­struk­tiv mång­fald som kan kny­ta nät­verk och fö­ra sä­ker­het­s­och för­svars­di­a­lo­ger fram­åt.

Ve­te­ra­nen in­om ut­ri­kes­po­li­tik, för­re ut­ri­kesmi­nis­tern Erk­ki Tu­o­mio­ja (SDP) ta­la­de om klas­siskt ar­be­te för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och påmin­de om män­ni­sko­rättslä­get i Po­len, Ung­ern och Tur­ki­et, som är län­der som är med­lem­mar i or­ga­ni­sa­tio­ner där ock­så nor­dis­ka län­der är med­lem­mar.

Den nors­ka ut­ri­kesmi­nis­tern Ine Erik­sen Sø­rei­de (hö­ger­par­ti­et Høy­re) sa­de ock­så att det finns myc­ket att gö­ra för att be­va­ra vär­de­ring­ar Nor­den be­trak­tat som själv­kla­ra.

– Jag ha­de ald­rig trott att jag år 2018, i stäl­let för att ar­be­ta med nya, mo­di­ga vi­sio­ner, skul­le ha ar­be­tat med att be­va­ra så myc­ket.

So­i­ni in­te på plats

Vid ses­sio­nen fick Fin­lands och Sve­ri­ges stats­mi­nist­rar frå­gor om sin roll i den sto­ra Na­to­ma­nö­vern Tri­dent Jun­ctu­re som sam­ti­digt på­går i Nor­ge.

Bå­da stats­mi­nist­rar­na Ste­fan Löfven och Ju­ha Si­pi­lä sva­ra­de i stort i sam­ma or­da­lag att det är li­ka na­tur­ligt för den mi­li­tä­ra kom­pe­ten­sen att Fin­land och Sve­ri­ge övar sinse­mel­lan som att man ock­så övar ”med Tyskland, Stor­bri­tan­ni­en, USA – och Na­to”.

Al­la nor­dis­ka ut­ri­kesmi­nist­rar var på plats i Oslo ut­om Ti­mo So­i­ni (Blå) som pre­cis ska ha åter­vänt från sin sjuk­le­dig­het hem­ma i Helsing­fors.

In­te hel­ler den and­ra blå mi­nistern på om­rå­det, för­svars­mi­nis­ter Jus­si Ni­i­ni­stö var här, ut­an för­svars­mi­nist­rar­na re­pre­sen­te­ra­des en­dast av hans nors­ka kol­le­ga Frank Bak­keJen­sen som le­der för­svars­mi­nist­rar­nas Nor­de­fco.

Bak­ke-Jen­sen (Høy­re) för­ut­spåd­de att den stör­re mi­li­tä­ra Nord­li­ga grup­pen (Nort­hern Group) kom­mer att ha stör­re be­ty­del­se fram­ö­ver. Till den hör nor­deu­ro­pe­is­ka län­der från Nor­den, Bal­ti­kum samt Po­len, Tyskland, Ne­der­län­der­na och Stor­bri­tan­ni­en.

Fin­län­da­re de­bat­te­ra­de ut­skott

Nor­dis­ka rå­det av­hand­la­de ock­så ett för­slag om ett nytt EU- och för­svars­ut­skott som Nor­dis­ka rå­dets en­da re­pre­sen­tant från fin­länds­ka Blå fram­tids riks­dags­grupp Kim­mo Ki­ve­lä drev.

För­sla­get sköts i sa­len ner av hans för­re par­ti­kam­rat Ju­ho Ee­ro­la (Sannf) och av Erk­ki Tu­o­mio­ja (SDP).

– Vi in­rät­ta­de ett så­dant ut­skott på 1990-ta­let, men det la­des ner ef­ter fy­ra år. Så vi bor­de lä­ra oss av vå­ra miss­tag, sa­de Tu­o­mio­ja.

Till sist föll de nor­dis­ka rös­ter­na 63 mot Ki­ve­läs en­da röst. De röd­grö­na i Nor­dis­ka rå­det ha­de ock­så öns­kat se ett nytt ut­ri­kesut­skott men la­de ner si­na röster och stöd­de in­te Ki­ve­lä.

Jag ha­de ald­rig trott att jag år 2018, i stäl­let för att ar­be­ta med nya, mo­di­ga vi­sio­ner, skul­le ha ar­be­tat med att be­va­ra så myc­ket. Ine Erik­sen Sø­rei­de Nor­ges ut­ri­kesmi­nis­ter

FOTO: MARITA LENA HOYDAL

Nor­ges för­svars­mi­nis­ter Frank Bak­ke-Jen­sen är värd för Na­to­öv­ning­en i Nor­ge – och ser det mi­li­tä­ra sam­ar­be­tet växa in­om den hit­tills re­la­tivt okän­da Nord­li­ga grup­pen.

FOTO: MARITA LENA HOYDAL

Wille Ryd­man (Saml) från Fin­land pre­sen­te­ra­de ett be­tän­kan­de om nor­diskt cy­ber­för­svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.