Stö­det för Pu­tin dy­ker i Ryss­land

Den rys­ka pre­si­den­ten Vla­di­mir Pu­tins opi­ni­ons­siff­ror är de lägs­ta på fem år. Ett stöd på 66 pro­cent kan fö­re­fal­la högt, men för Put­in­re­gi­men som sak­nar kon­kur­rens är siff­ran yt­terst pro­ble­ma­tisk.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NA-LENA LAURéN Kor­re­spon­dent i Moskva

– Jag gil­lar in­te Pu­tin. Det gör in­te unga män­ni­skor. Vi ser ju vad som på­går, hur han lå­ter si­na kor­rup­ta vän­ner rå­na vårt land, sä­ger 16-åri­ga Kse­ni­ja.

Hon går sista året på gym­na­si­et. Jag träf­far hen­ne ut­an­för met­rosta­tio­nen Uni­ver­si­tet i syd­väst­ra Moskva. I lik­het med al­la and­ra jag ta­lar med vill hon in­te sä­ga vad hon he­ter i ef­ter­namn och hon är den en­da som går med på att lå­ta sig fo­to­gra­fe­ras.

På se­na­re år har det bli­vit allt be­svär­li­ga­re att gö­ra ga­tu­gal­lu­par i Ryss­land. Sam­ti­digt har stö­det för Pu­tin fal­lit och at­mo­sfä­ren i sam­häl­let bli­vit allt­mer pes­si­mis­tisk. Det obe­ro­en­de opi­ni­ons­in­sti­tu­tet Le­va­da, som rys­ka ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et har gett stäm­peln ut­ländsk agent, har mätt Pu­tins stöd än­da se­dan slu­tet av 1999.

Un­der de se­nas­te 18 åren har stö­det för Pu­tin of­tast le­gat mel­lan 70 och 80 pro­cent. Som högst nåd­de det i ju­ni 2015, då 89 pro­cent av rys­ka fol­ket sa­de sig gil­la Pu­tins po­li­tik. Det var ef­ter an­nek­te­ring­en av Krim, då he­la Ryss­land sur­fa­de på en pat­ri­o­tisk våg.

I Le­va­das se­nas­te mät­ning från ok­to­ber 2018 låg stö­det på 66 pro­cent. Det är den säms­ta ni­vån Le­va­da har mätt se­dan no­vem­ber 2013, då den rys­ka eko­no­min höll på att dy­ka och Pu­tin än­nu in­te ha­de fat­tat be­slu­tet att in­va­de­ra Krim.

– Ef­fek­ten från Kri­man­nek­te­ring­en har nu pla­nat ut. Men den störs­ta en­skil­da or­sa­ken till att Pu­tins opi­ni­ons­siff­ror dy­ker är pen­sions­re­for­men, sä­ger Alek­sej Le­vin­son, som le­der av­del­ning­en för so­ci­o­kul­tu­rell forsk­ning på opi­ni­ons­in­sti­tu­tet Le­va­da.

I ju­ni gick rys­ka re­ge­ring­en ut med be­ske­det att pen­sions­ål­dern i Ryss­land höjs. Di­rekt där­på gjor­de Pu­tins opi­ni­ons­siff­ror en djup­dyk­ning på nio pro­cen­ten­he­ter, från 79 till 70 pro­cent. Där­ef­ter har de fort­satt fal­la, men ver­kar nu sta­bi­li­se­ras.

– I sep­tem­ber var stö­det 67 pro­cent, i ok­to­ber 66. Det är un­ge­fär sam­ma ni­vå och vi­sar att Pu­tins opi­ni­ons­siff­ror in­te läng­re går ner­åt. Om de hålls på den här ni­vån är si­tu­a­tio­nen un­der kon­troll för Pu­tins del, men jag tror in­te att han är nöjd med si­tu­a­tio­nen, sä­ger Le­vin­son.

Pu­tin har ing­en kon­kur­rens i Ryss­land, ef­tersom han in­te tillå­ter fria val.

Var­för folk är miss­nöj­da med Pu­tin kom­mer fram så fort jag går ut på ga­tan i mi­na hem­kvar­ter i syd­väst­ra Moskva. Sex­ton­å­ri­ga Kse­ni­ja sä­ger att hen­nes mam­ma är sjuk­skö­ters­ka och hon vet att si­tu­a­tio­nen in­om häl­so­vår­den är uru­sel.

– Det­sam­ma gäl­ler ut­bild­ning­en. Vå­ra uni­ver­si­tet blir ba­ra säm­re. Det en­da sät­tet för Pu­tin att hö­ja opi­ni­ons­siff­ror­na är att gö­ra sig av med si­na kor­rup­ta vän­ner, men det kom­mer in­te att ske. Han blev ju in­te vald i he­der­li­ga val. Jag tror in­te han har nå­gon chans att bli li­ka po­pu­lär som förr igen, sä­ger Kse­ni­ja.

Ut­an­för ett kafé står de två vä­nin­nor­na Ol­ga och Je­le­na och rö­ker. Ol­ga är teck­nings­lä­ra­re på ett gym­na­si­um och vill för­bli ano­nym ef­tersom hon är stat­ligt an­ställd.

– Min lön är så låg att det är rent oan­stän­digt. Jag spa­rar på allt, vän­der på varen­da slant, sä­ger hon.

Det sto­ra pro­ble­met för den rys­ka me­del­klas­sen är att pri­ser­na stän­digt sti­ger, sam­ti­digt som re­alin­koms­ter­na har gått ner än­da se­dan 2013. Un­der det se­nas­te året har den rys­ka eko­no­min bör­jat växa igen, men det syns än så länge in­te i män­ni­skors var­dag.

– I vår fa­milj kan vi in­te hand­la nå­got an­nat i bu­ti­ken än mat. Allt blir dy­ra­re he­la ti­den – mat, ben­sin, gas och el, av­gif­ter­na höjs var­je halv­år. Det be­ror på ut­ri­kes­po­li­ti­ken och al­la sank­tio­ner som föl­jer på den, sä­ger Je­le­na som job­bar som fri­lans­jour­na­list. Hon slår ut med hän­der­na. – Un­der Put­in­re­gi­men är det ing­en som fun­de­rar på hur vi ska ta hand om vå­ra äld­re och vå­ra barn. Ing­en tän­ker på hur män­ni­skor har det.

Ma­ria Lip­man, stats­ve­ta­re och ana­ly­ti­ker i Moskva, sä­ger att de se­nas­te siff­ror­na ga­ran­te­rat har väckt oro i Kreml.

– Från 2014 då Pu­tin led­de an­nek­te­ring­en av Krim har hans opi­ni­ons­siff­ror säl­lan le­gat un­der 80 pro­cent. På fy­ra år! Den se­nas­te siff­ran på 66 pro­cent är ing­en ka­ta­strof, men det är in­te po­äng­en. Det in­tres­san­ta är tren­den, och den går he­la ti­den ner­åt för Pu­tin. Nu ver­kar siff­ror­na

■ vis­ser­li­gen sta­bi­li­se­ra sig, men det är in­te som ti­di­ga­re, då Pu­tin kun­de gö­ra näs­tan vad som helst ut­an att det på­ver­ka­de stö­det för ho­nom, sä­ger Lip­man. Hon är just nu bi­trä­dan­de re­dak­tör för tid­ning­en Po­int&Counter­point som ges ut av In­sti­tu­te for Eu­ro­pe­an, Rus­si­an and Eu­ra­si­an Stu­di­es på George Washing­ton Uni­ver­si­ty.

En­ligt Lip­man är de rys­ka väl­jar­nas bud­skap till Pu­tin att han ska sat­sa på med­bor­gar­nas väl­be­fin­nan­de, i stäl­let för på dy­ra ut­ri­kes­po­li­tis­ka pro­jekt.

– Men pen­sions­re­for­men vi­sar att Pu­tin in­te vå­ga­de gö­ra de svå­ra be­slu­ten i tid. Den här sor­tens re­for­mer bor­de ha gjorts me­dan ti­der­na var go­da. Nu har man ingen­ting att er­bju­da väl­jar­na.

Ti­di­ga­re har Pu­tin of­ta an­vänt sig av ut­ri­kes­po­li­ti­ken för att stär­ka sin po­si­tion in­ri­kes­po­li­tiskt. Lip- man har svårt att se vad han nu skul­le kun­na gö­ra.

– Att hit­ta någon­ting som kan ska­pa sam­ma eu­fo­ri som an­nek­te­ring­en av Krim blir svårt. Just nu går det ryk­ten om att Kreml skul­le pla­ne­ra att kny­ta Vi­tryss­land när­ma­re till sig. Det är ba­ra ryk­ten, som ing­en se­ri­ös käl­la be­kräf­tar. Men även om det sked­de skul­le en mot­sva­ran­de ope­ra­tion i Vi­tryss­land ald­rig ha sam­ma ef­fekt som Krim. Pu­tins opi­ni­ons­siff­ror re­kord­lå­ga – ”Vi har fått det myc­ket säm­re”

FOTO: TT/AP/PA­VEL GOLOVKIN

Pen­sions­re­for­men är den störs­ta en­skil­da or­sa­ken till att Vla­di­mir Pu­tins opi­ni­ons­siff­ror dy­ker. De föll di­rekt ef­ter att rys­ka re­ge­ring­en i ju­ni med­de­la­de att pen­sions­ål­dern i Ryss­land höjs.

FOTO: AN­NA-LENA LAURéN

Kse­ni­ja är 16 år och kri­tisk mot den rys­ke pre­si­den­ten Vla­di­mir Pu­tin. ”Han lå­ter si­na kor­rup­ta vän­ner rå­na vårt land”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.