Es­bo in­ve­ste­rar stort i met­ron

Es­bo stad sat­sar stort i re­no­ve­ring­ar av sko­lor och dag­hem samt i väst­met­rons förlängning och in­fra­struk­tur. Bud­ge­ten för 2019 är ett do­ku­ment med sik­tet in­ställt långt in i fram­ti­den.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - 029 080 1356, niclas.lon­[email protected]­me­dia.fi NICLAS LöN­NQVIST

Es­bo stads lång­sik­ti­ga pro­gram för re­no­ve­ring och ny­byg­gen av sko­lor och dag­hem är om­fat­tan­de. De kom­man­de tolv åren ska Es­bo byg­ga och re­no­ve­ra skol­hus och dag­hem – för 1,1 mil­jard eu­ro. Pro­gram­met om­fat­tar även svensk­språ­ki­ga skol­hus och dag­hem.

– Många re­no­ve­ring­ar och byg­gen är ur ett svensk­språ­kigt per­spek­tiv vik­ti­ga. Kungs­gårds­sko­lan ska änt­li­gen få en ny bygg­nad. Vi hop­pas att bygg­star­ten sker näs­ta år så att hu­set står fär­digt 2020 el­ler 2021, sä­ger Bo Lön­nqvist, full­mäk­ti­ge­le­da­mot för SFP i Es­bo.

Bygg­star­ten för det två­språ­ki­ga skol­cent­ret Mo­nik­ko i Al­ber­ga, som er­sät­ter Bo­ställs­sko­lan, sker i de­cem­ber och skol­cent­ret ska stå fär­digt i maj 2021. Här ska ock­så fin­nas ett dag­hem på svens­ka.

– Då får vi det förs­ta dag­hem­met på svens­ka som är öp­pet dyg­net runt. I Es­bo finns det ett be­hov av dag­vård på svens­ka för barn till för­äld­rar som job­bar i skift, sä­ger Lön­nqvist.

Ett an­tal nya dag­hem på svens­ka pla­ne­ras ock­så i Es­bo cent­rum, Es­bo­vi­ken, Matt­by och Olars. De er­sät­ter en­he­ter som är in­hys­ta i bo­stads­hus. En­he­ter­na har en el­ler två dag­hems­grup­per.

– I om­rå­de­na ska än­da­måls­en­li­ga­re dag­hemslo­ka­ler byg­gas, men då ta­lar vi om från 2024 och fram­åt. Bud­ge­ten för byg­gan­det av de här lo­ka­ler­na är pre­li­mi­när och kan änd­ras. Den gam­la bygg­na­den där Matt­ber­gets dag­hem ver­kar bor­de ha re­no­ve­rats för länge se­dan, men pro­ble­met är att om­rå­det vid Matt­li­dens skol­cent­rum sak­nar en de­talj­plan. Ba­ra de­talj­pla­nen är klar går re­no­ve­rings­pro­jek­tet snab­ba­re fram­åt, sä­ger Lön­nqvist.

Op­ti­mist

Stats­di­rek­tör Juk­ka Mä­ke­lä ser op­ti­mis­tiskt på det eko­no­mis­ka lä­get för Es­bo, men tyc­ker att det är orätt­vist att Es­bo tving­as fi­nan­si­e­ra and­ra kom­mu­ner i lan­det.

– Utjäm­ning­en av skat­tein­täk­ter på cir­ka 200 mil­jo­ner år­li­gen från skat­te­be­ta­la­re i Es­bo till öv­ri­ga kom­mu­ner i Fin­land är oskä­ligt för oss som är en stad som sva­rar bå­de för till­växt och in­vand­ring. I sex år har vi be­ta­lat 1,2 mil­jar­der eu­ro i stat­san­dels­ut­jäm­ning­ar till öv­ri­ga kom­mu­ner. Vi som är mo­to­rer bor­de ha för­ut­sätt­ning­ar att in­ve­ste­ra och ska­pa nya jobb. Jag är il­la rädd för att so­ci­al- och häl­so­vårds­re­for­men för­säm­rar vår förmåga att in­ve­ste­ra, sä­ger Mä­ke­lä.

2019 blir året då fle­ra tra­fik­pro­jekt ut­veck­las och byggs. Spår­jo­kern mel­lan öst­ra Es­bo och öst­ra Helsing­fors bör­jar byg­gas. Es­bo in­ve­ste­rar de när­mas­te fem åren drygt 300 mil­jo­ner i Spår­jo­kern. Sta­dens in­ve­ste­rings­pro­gram på 12 år upp­går till 3,2 mil­jar­der eu­ro. I den sum­man in­räk­nas byg­gan­det av bo­stä­der, Spår­jo­kern, byg­gan­det av tra­fik­le­der och de peng­ar som be­hövs för ut­veck­lan­det av kol­lek­tiv­tra­fik. 2019 be­ta­lar var­je in­vå­na­re i Es­bo 108 eu­ro för Väst­met­ro Ab:s ut­gif­ter.

Es­bo­kon­cer­nen dit bå­de sta­den, heläg­da och de­läg­da bo­lag, stif­tel­ser och sam­kom­mu­ner hör, in­ve­ste­rar un­der fy­ra år 3,4 mil­jar­der eu­ro i väst­met­rons and­ra byg­ge­tapp. 2019 ut­gör sum­man 800 mil­jo­ner eu­ro.

Många re­no­ve­ring­ar och byg­gen är ur ett svensk­språ­kigt per­spek­tiv vik­ti­ga. Bo Lön­nqvist Full­mäk­ti­ge­le­da­mot för SFP i Es­bo

FOTO: KSF ME­DIA-ARKIV/CATA PORTIN

Väst­met­rons förlängning från Matt­by till Es­bo­vi­ken slu­kar en stor del av Es­bos bud­get för fle­ra år fram över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.