Räd­dar Haa­visto De grö­na?

På tors­dags­ef­ter­mid­da­gen med­de­la­de Pek­ka Haa­visto att han står till för­fo­gan­de då De grö­na ska väl­ja en till­fäl­lig ord­fö­ran­de på lör­dag. Allt ty­der på att Haa­visto blir vald.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - su­san­na.gin­[email protected]­me­dia.fi SU­SAN­NA GIN­MAN

Pek­ka Haa­visto, 60, är väl­känd i he­la Fin­land ef­ter två pre­si­dent­vals­kam­pan­jer, där han bå­da gång­er­na kom på and­ra plats. Haa­visto har va­rit mi­nis­ter två gång­er och fak­tiskt ock­så lett De grö­na en gång ti­di­ga­re, i bör­jan av 90-ta­let.

I skri­van­de stund finns det två kan­di­da­ter – för­u­tom Haa­visto ock­så riks­dags­le­da­mo­ten Ou­ti Alan­koKa­hi­lu­o­to, 52. Många and­ra namn har nämnts – men al­la har en ef­ter en tac­kat nej.

For­mellt no­mi­ne­ras kan­di­da­ter­na först på lör­da­gens par­ti­de­le­ga­tions­mö­te. I te­o­rin kan allt­så fler kan­di­da­ter än­nu dy­ka upp. Men i prak­ti­ken har Pek­ka Haa­vistos be­sked av­gjort si­tu­a­tio­nen.

Ou­ti Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to, från Helsing­fors pre­cis som Haa­visto, har er­fa­ren­het ef­ter näs­tan 12 år i riks­da­gen, bland an­nat som grup­pord­fö­ran­de. Hon sit­ter med i riks­da­gens so­ci­a­loch häl­so­vårds­ut­skott och kan vårdre­for­men, som kom­mer att le­va vi­da­re un­der val­rö­rel­sen och tro­li­gen ock­så näs­ta val­pe­ri­od. Näs­ta pe­ri­od ska so­ci­al­skyd­det re­for­me­ras, det blir knap­past lät­ta­re än vårdre­for­men men hör ock­så till Alan­ko-Ka­hi­lu­o­tos kom­pe­tens­om­rå­de.

Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to är på en fa­mil­je­re­sa i Ja­pan och kom­mer in­te att del­ta i par­ti­de­le­ga­tio­nens mö­te, men kan stäl­la upp på en ut­fråg­ning via nä­tet.

Haa­visto är i Eri­trea men kom­mer hem på fre­dag. Han skri­ver i sin blogg att det in­te är nå­gon en­kel upp­gift att ta över som par­ti­le­da­re fem må­na­der fö­re va­let. För att det ska lyc­kas för­ut­sät­ter det en ovan­lig enig­het och stöd för den till­fäl­li­ga ord­fö­ran­den kon­sta­te­rar Haa­visto.

Pro­ces­sen ef­ter att Tou­ko Aal­to med­de­la­de att han av­står från ord­fö­ran­de­ska­pet av häl­so­skäl har va­rit tur­bu­lent och av­slö­jan­de för De grö­na. Det har va­rit över­ras­kan­de att så många har valt att in­te kan­di­de­ra – bör­jan­de med vice ord­fö­ran­de Ma­ria Ohi­sa­lo, som har va­rit Aaltos er­sät­ta­re och kla­rat sig bra i den rol­len, och slu­tan­des med riks­dags­le­da­mot Em­ma Ka­ri, som på tors­dags­mor­go­nen med­de­la­de att in­te hel­ler hon står till för­fo­gan­de. Bå­da kan­di­de­ra­de 2017 då Aal­to blev vald. Mel­lan Ohi­sa­los och Ka­ris ne­kan­den kom Vil­le Ni­i­ni­stös be­sked att han var­ken stäl­ler upp som till­fäl­lig ord­fö­ran­de el­ler i riks­dags­va­let. Var­för al­la des­sa ne­kan­den? Där­för att så myc­ket står på spel. Ef­ter de otro­ligt go­da opi­ni­ons­mät­nings­siff­ror­na, som höll i sig från re­ge­rings­bild­ning­en 2015 till sep­tem­ber 2017, finns en enorm för­vän­tan bland De grö­na om att par­ti­et nu ska bli ett stort par­ti. Även om de se­nas­te mät­ning­ar­na ger par­ti­et ett stöd på un­ge­fär 12 pro­cent – myc­ket mer än man fick i riks­dags­va­let 2015 – lig­ger för­vänt­ning­ar­na på en helt an­nan ni­vå. Det ska­par en press och har lett till att så få kän­ner sig kal­la­de.

En an­nan or­sak till tvek­sam­he­ten har va­rit oklar­he­ten kring om det är klo­ka­re att väl­ja en er­fa­ren snut­tord­fö­ran­de som le­der par­ti­et över va­let och sen sti­ger åt si­dan, el­ler om man ska väl­ja en ny förmåga som kan le­da par­ti­et en läng­re tid. En­ligt De grö­nas stad­gar ska kon­gres­sen i ju­ni i vil­ket fall som helst väl­ja par­ti­led­ning.

Pek­ka Haa­visto skri­ver i sin blogg att han ha­de hop­pats att Ma­ria Ohi­sa­lo skul­le ha ställt upp.

Om Pek­ka Haa­visto blir vald till till­fäl­lig ord­fö­ran­de ver­kar det klart att det hand­lar om ett kort upp­drag för hans del. I ju­ni väljs se­dan en per­ma­nent ord­fö­ran­de och det skul­le för­vå­na stor­li­gen om Haa­visto då står till för­fo­gan­de. Han har pro­fi­le­rat sig som fredsmäk­la­re och pre­si­dent­kan­di­dat och hans in­tres­sen lig­ger sna­ra­re på den glo­ba­la are­nan än den na­tio­nel­la.

De grö­na har all­tid ta­lat för öp­pen­het och trans­pa­rens, bå­de in­om par­ti­et och i sam­häl­let över­lag. Sät­tet att väl­ja till­fäl­lig par­ti­ord­fö­ran­de upp­fyl­ler in­te de kra­ven. Stad­gar­na mås­te föl­jas, men De grö­na be­slöt att blixtin­kal­la par­ti­de­le­ga­tio­nen till ett slu­tet mö­te. Ef­tersom det har va­rit ont om kan­di­da­ter för pos­ten har det va­rit svårt att fö­ra en öp­pen dis­kus­sion in­om par­ti­et och ut­an­för det.

För­u­tom bak­sla­get att Tou­ko Aal­to blev sjuk och mås­te av­gå ver­kar De grö­na ha drab­bats av en in­tern pa­nik och kris som änd­rar den of­fent­li­ga bil­den av par­ti­et och kan bli en black om fo­ten. Det ska­par en än­nu stör­re press på den till­fäl­li­ga ord­fö­ran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.