Så tjä­na­de de fin­lands­svens­ka kän­di­sar­na 2017

En titt i skat­te­upp­gif­ter­na ger en in­blick i vem som är vem i Svensk­fin­land.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/ARI SUND­BERG

I syn­ner­het två ka­te­go­ri­er av lön­ta­ga­re bru­kar all­tid in­tres­se­ra en fin­lands­svensk all­män­het: fond­che­fer­na och po­li­ti­ker­na.

Lö­ne­top­pen 2017 bland fond­che­fer do­mi­ne­ras av sam­ma fy­ra per­so­ner som året in­nan, näm­li­gen av Kaj-Gustaf Bergh, som fram till för­ra som­ma­ren var vd för Konst­sam­fun­det, av Jan­ni­ca Fa­ger­holm, vd för Sig­ne och Ane Gyl­len­bergs stif­tel­se, av Lasse Svens, vd för Stif­tel­sen för Åbo Aka­de­mi och av Dag Wall­gren som är vd för Svens­ka lit­te­ra­tur­säll­ska­pet. Bergh top­pa­de lis­tan med 612 866 eu­ro i in­koms­ter, för vil­ket han be­ta­la­de 285 192 eu­ro i skatt.

Att po­li­ti­ker tjä­nar bra är en san­ning med mo­di­fi­ka­tion. Visst har många po­li­ti­ker i Svensk­fin­land höga lö­ner, men i för­hål­lan­de till många fö­re­tags­le­da­re blek­nar de­ras in­koms­ter.

Harry Har­ki­mo (Saml) hör till de som tjä­na­de bäst 2017, med 247 302 i in­koms­ter. Un­ge­fär en tred­je­del av det var ka­pi­talin­koms­ter. Han be­ta­la­de 101 327 i skatt men fick även en kvar­skatt på drygt 30 000 eu­ro.

Li An­ders­son (VF) med sin in­komst på 74 084 eu­ro hör till de lägst av­lö­na­de bland fin­lands­svens­ka riks­dags­le­da­mö­ter. An­ders­son be­ta­la­de 25 340 eu­ro i skatt.

En be­kant nä­rings­livs­pro­fil som of­ta fi­gu­re­rar som sak­kun­nig i fin­lands­svensk me­dia är Ak­ti­as chefse­ko­nom Hei­di Schau­man. Hon tjä­na­de 143691 eu­ro och be­ta­la­de 61 620 eu­ro i skatt.

En an­nan pro­fil som bru­kar sy­nas i ru­bri­ker­na är Björn Wahl­roos. Han ra­sar nu i den fin­länds­ka lö­nesta­tisti­ken ef­ter att ha flyt­tat till Sve­ri­ge. Än­nu 2016 var han god för drygt 22 mil­jo­ner. År 2017 var hans be­skatt­nings­ba­ra in­komst i Fin­land 261 271 eu­ro. För det be­ta­la­de han skatt 137 668 eu­ro.

Att för­sör­ja sig som konst­när och kul­tur­ar­be­ta­re är kne­pigt och för många är de fin­lands­svens­ka fon­der­na en liv­boj. Men bland an­nat den in­ter­na­tio­nellt upp­skat­ta­de bild­konst­nä­ren Kim Si­mons­son kun­de 2017 in­häm­ta 114 563 eu­ro i in­koms­ter för vil­ket han fick be­ta­la knappt 50 000 i skatt.

Även för­fat­ta­ren Kjell We­stö har lyc­kats bra, med en in­komst på 83 094 eu­ro. För det be­ta­la­de han just un­der 30 000 eu­ro i skatt.

Me­dia har en stor be­ty­del­se för Svensk­fin­land och för hur fin­lands­svens­kar ser på sin om­värld.

Ma­rit af Björ­kes­ten, di­rek­tör för Svens­ka Yle, hör till lö­ne­top­pen med en in­komst på 174 409. Hon be­ta­la­de 75 682 i skatt.

Många av de högs­ta che­fer­na tjä­nar gott och väl över 100 000 eu­ro, bland dem Su­san­na Lan­dor, chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re på Hufvud­stads­bla­det. Hen­nes to­ta­la in­komst var 126 359 och skat­ten upp­gick till 53 291. Niklas Ny­berg, chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re på Va­sab­la­det, lan­dar un­der det. Han tjä­na­de 79 556 för vil­ket han be­ta­la­de 29 851 i skatt.

FOTO: KSF ME­DIA-ARKIV/KRISTOFFER åBERG

■Kaj-Gustaf Bergh.

FOTO: LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

■Harry ”Hjal­lis” Har­ki­mo.

FOTO: KSF MEDIAARKIV/KRISTOFFER åBERG

■Kjell We­stö.

FOTO: KSF ME­DIA-ARKIV/LEIF WECKSTRöM

■Ma­rit af Björ­kes­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.