Bit­co­in­pla­ce­ra­re tjä­na­de 24,6 mil­jo­ner eu­ro

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FORSS SPT/HEN­RI

Alex­an­der Han­hi­ko­ski var ute i rätt tid när han pla­ce­ra­de i kryp­to­va­lu­tor. Den förs­ta in­ve­ste­ring­en på 20 000 eu­ro har vux­it till ti­o­tals mil­jo­ner.

It-fö­re­ta­ga­ren Alex­an­der Han­hi­ko­ski ha­de 24,6 mil­jo­ner eu­ro i ka­pi­talin­koms­ter och 30 000 eu­ro för­värv­sin­koms­ter i fjol. Han pla­ce­ra­de sig på tred­je plats på tio i topp­lis­tan.

Han­hi­ko­skis för­mö­gen­het byg­ger på ti­di­ga pla­ce­ring­ar i kryp­to­va­lu­tan bit­co­in. Ur­sprung­li­gen sat­sa­de han 20 000 eu­ro, skri­ver ex­per­ten i kryp­to­va­lu­tor Pes­si Peu­ra i sin blogg.

Se­na­re byt­te Han­hi­ko­ski bit­co­in mot en an­nan kryp­to­va­lu­ta, et­he­re­um. Han­hi­ko­ski köp­te et­he­re­um för 0,30 dol­lar styck var­ef­ter de öka­de i vär­de upp till 1 300 dol­lar styck. För till­fäl­let kos­tar et­he­re­um drygt 200 dol­lar.

För­u­tom sin pla­ce­rings­verk­sam­het dri­ver Han­hi­ko­ski fle­ra fö­re­tag i it-bran­schen. Hans fö­re­tag Bit­ti­si­ir­to om­sat­te 2,3 mil­jo­ner eu­ro i fjol och gjor­de ett rö­rel­se­re­sul­tat på 1,5 mil­jo­ner eu­ro.

Han­hi­ko­ski är född 1986 och har stu­de­rat på Aal­to uni­ver­si­te­tet och Jy­vä­skylä uni­ver­si­tet.

Han­hi­ko­ski gil­lar att re­sa och de­lar med sig av si­na re­se­bil­der på Instagram där han är ak­tiv.

FOTO: PI­KA­SI­IR­TO.FI

It-fö­re­ta­ga­ren Alex­an­der Han­hi­ko­skis■ för­mö­gen­het byg­ger på ti­di­ga pla­ce­ring­ar i kryp­to­va­lu­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.