Skat­te­be­ta­lan­de som kon­kur­rens­för­del

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NA SVARTSTRöM

Lis­tan på dem som be­ta­lar mest sam­funds­skatt top­pas av Nes­te som be­ta­la­de 142,9 mil­jo­ner eu­ro i skatt. Bay­er finns på en and­ra plats med 134,5 mil­jo­ner och Su­per­cell på tred­je med 125 mil­jo­ner eu­ro.

Räk­nar man ihop oli­ka de­lar av en kon­cern kan lis­tan än­då se an­norlun­da ut. Nor­dea in­for­me­rar till ex­em­pel själv att bo­la­get be­ta­la­de sam­man­lagt 175,1 mil­jo­ner eu­ro i skatt i Fin­land i fjol och OP-grup­pen 187 mil­jo­ner eu­ro. UPM igen med­de­lar att man be­ta­lat 172 mil­jo­ner eu­ro i skatt dot­ter­bo­lag med­räk­na­de.

Över­lag ver­kar det som att fle­ra fö­re­tag nu gär­na be­rät­tar om hur myc­ket – och kans­ke att – de be­ta­lar skatt i Fin­land.

Petri Ku­op­pamä­ki,pro­fes­sor i kon­kur­rens­rätt vid Aal­to-uni­ver­si­te­tet, tror att det har att gö­ra med en mer all­män trend där fö­re­ta­gens sam­hälls­an­svar lyfts fram. I det sam­man­hang­et sit­ter rap­por­te­ring om ex­em­pel­vis kol­di­ox­i­dav­tryck och skatter rätt.

– Dess­utom har skat­te­ar­range­mang med syf­te att mi­ni­me­ra skat­ter­na dis­ku­te­rats en hel del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.