Ba­ra tolv kvin­nor i topp 100

Kvin­nor­na kom­mer, igen, en bra bit ned på in­komst­lis­tan. Ul­la Sjö­ström är den kvin­na som ha­de störs­ta be­skatt­nings­ba­ra in­koms­ter­na 2017.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NA SVARTSTRöM an­na.svart­[email protected]­me­dia.fi STAFFAN SMåROS staffan.sma­[email protected]­me­dia.fi

Ul­la Sjö­ström kom­mer på plats 28 på lis­tan över dem med störs­ta be­skatt­nings­ba­ra in­komst i fjol. Hen­nes in­koms­ter var 9,08 mil­jo­ner eu­ro. Av dem är den ab­so­lu­ta mer­par­ten ka­pi­talin­koms­ter, för­värv­sin­koms­ter­na är ba­ra 68 000 eu­ro.

Peng­ar­na här­stam­mar från för­sälj­ning­en av fö­re­ta­get Te­met. Sjö­ström och hen­nes sys­ter, kom­po­si­tö­ren Kai­ja Saa­ri­a­ho sål­de bo­la­get 2017, vil­ket bland an­nat Ta­louse­lämä rap­por­te­rat om.

Där Saa­ri­a­ho är en kän­dis har sys­tern Sjö­ström valt att hål­la låg pro­fil och und­vi­ka pub­li­ci­tet.

Syst­rar­na har en­ligt Helsingin Sa­no­mat ärvt fö­re­ta­get av sin far, in­du­strirå­det Lau­no Laak­ko­nen. Te­met finns i Helsing­fors och är spe­ci­a­li­se­rat på bunk­rar och be­folk­nings­skydd.

Kai­ja Saa­ri­a­ho bor i Pa­ris och be­skat­tas där­för ba­ra till en del i Fin­land. I de­cem­ber i fjol do­ne­ra­de hon en mil­jon till en or­gel till Mu­sik­hu­set i Helsing­fors.

På plats 23 finns ock­så ett kvin­no­namn, men det är döds­bo­et ef­ter Gre­ta San­dell.

El­sa Fro­mond, som hör till fi­nans­släk­ten Ehrn­rooth, är föl­jan­de kvin­na sett till to­talin­komst med 6,4 mil­jo­ner eu­ro. Hon åter­finns på plats 39. Jaa­na Tu­o­mi­nen, vd för Fis­kars, är på plats 50 med 5,67 mil­jo­ner.

På lis­tan över de hund­ra med störst in­koms­ter finns ba­ra tolv kvin­nor.

Av dem har de fles­ta över­vä­gan­de mest ka­pi­talin­koms­ter, el­ler en­bart ka­pi­talin­koms­ter. Fle­ra per­so- ner från Fro­mond-fa­mil­jen, finns på lis­tan.

Ste­fan Tör­nqvist, ti­di­ga­re vd för ka­pital­för­valt­ning­en vid Ålands­ban­ken, har i en in­ter­vju för HBL sagt att i ta­bell­top­pen finns de som har grun­dat sitt fö­re­tag själv el­ler har ärvt peng­ar. Bland fö­re­ta­gar­na är det de in­om tek­nik­bran­schen som tjä­nar mest.

– Ty­värr har vi alltjämt för få kvin­nor som blir fö­re­ta­ga­re. De som blir det öpp­nar of­ta ca­te­ring­fir­mor el­ler mo­de­bu­ti­ker.

Ser man till de tu­sen med högst in­koms­ter är 140 kvin­nor och 841 män. Res­ten, 19, är döds­bon.

FOTO: LEHTIKUVA/HE­IK­KI SAUKKOMAA

■Fis­kars vd Jaa­na Tu­o­mi­nen hör till de kvin­nor som har störst be­skatt­nings­ba­ra in­komst. Hon kom till Fis­kars i ok­to­ber i fjol från Pau­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.