Ee­ro Leh­ti in­koms­tet­ta bland po­li­ti­ker­na

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/ERIK SANDSTRöM

Sam­lings­par­tis­ten Ee­ro Leh­ti tjä­na­de näs­tan 1,9 mil­jo­ner eu­ro år 2017.

Fem riks­dags­le­da­mö­ter ryms med bland de ti­o­tu­sen per­so­ner som tjä­na­de mest i Fin­land år 2017. Kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter och riks­dags­le­da­mot An­ne Ber­ner (C) tjä­na­de mest av Fin­lands mi­nist­rar, med to­ta­la in­koms­ter på kring 635 000 eu­ro. Ber­ner är hu­vud­ä­ga­re i fö­re­ta­get Val­li­la In­te­ri­or och störs­ta de­len av hen­nes in­koms­ter be­stod av ka­pi­talin­koms­ter.

Av riksdagsledamöterna tjä­na­de Ee­ro Leh­ti (Saml) än­då näs­tan tre gång­er så myc­ket, med to­ta­la in­koms­ter på kring 1,9 mil­jo­ner eu­ro. Han tjä­na­de näs­tan 1,6 mil­jo­ner i ka­pi­talin­koms­ter och kring 300 000 i för­värv­sin­koms­ter. Leh­ti äger ti­o­tals fas­tig­he­ter, näs­tan he­la fö­re­ta­get Ta­loustut­ki­mus och har börs­ak­ti­er vär­da 2,3 mil­jo­ner eu­ro, en­ligt riks­da­gens upp­gif­ter. Centerpartisten Pek­ka Pus­ka tjä­na­de to­talt kring 395 000 eu­ro och Ee­ro Reijo­nen, ock­så cen­ter­par­tist, tjä­na­de 308 000 eu­ro. Harry ”Hjal­lis” Har­ki­mo (då sam­lings­par­tist, i dag Rö­rel­se nu) tjä­na­de to­talt 247 000 eu­ro år 2017.

Leh­ti, Ber­ner, Pus­ka, Reijo­nen och Har­ki­mo är al­la med bland de ti­o­tu­sen fin­län­da­re som tjä­na­de mest år 2017.

An­ne Ber­ner tjä­na­de mest av Fin­lands mi­nist­rar, me­dan ut­ri­kesmi­nis­ter Ti­mo So­i­ni (Blå) tjä­na­de 164 000 eu­ro, kom­mun- och re­form­mi­nis­ter Anu Ve­hvi­lä­i­nen (C) tjä­na­de 160 000 eu­ro och stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä (C) ha­de en in­komst på 159 000 eu­ro.

Pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö tjä­na­de knap­pa 17 000 eu­ro i be­skatt­nings­bar in­komst, störs­ta de­len var ka­pi­talin­koms­ter. Pre­si­den­ten får där­till tjäns­te­bo­stad och en år­lig er­sätt­ning på 126 000 eu­ro skat­te­fritt, vil­ket in­te syns i siff­ror­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.