Tra­kas­se­ri­pro­test ska­kar Goog­le

Goog­le ska­kas av ett väx­an­de in­ternt miss­nö­je kring hur fö­re­ta­get han­te­rar sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er på ar­bets­plat­sen. Över 1 500 an­ställ­da pla­ne­rar pro­tes­ter runt om i värl­den, skri­ver The New York Ti­mes.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Den in­ter­na ils­kan väx­er bland Goog­les 94 000 an­ställ­da ef­ter The New York Ti­mes av­slö­jan­de om att bo­la­get be­ta­lat mång­mil­jon­be­lopp i fall­skär­mar till man­li­ga che­fer som an­kla­gats för tra­kas­se­ri­er. Att an­kla­gel­ser­na tys­tats ner och che­fer­na hyl­lats av Goog­les top­par när de läm­nat fö­re­ta­get gör in­te sa­ken bätt­re.

En chef som läm­na­de Goog­le 2014 fick 90 mil­jo­ner dol­lar – när­ma­re 82 mil­jo­ner eu­ro i da­gens pen­ning­vär­de – och ett of­fent­ligt tack av Lar­ry Page, en av Goog­les grun­da­re. Vad som in­te nämn­des var att en kvinn­lig an­ställd an­kla­gat che­fen för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er året fö­re.

Yt­ter­li­ga­re två che­fer ska ha skyd­dats på lik­nan­de sätt de se­nas­te tio åren. En av dem fick ock­så läm­na fö­re­ta­get, men kom­pen­se­ra­des även han med fle­ra mil­jo­ner dol­lar trots att Goog­le in­te ha­de nå­gon skyl­dig­het att be­ta­la ho­nom. Den and­re job­ba­de kvar med hög lön. I samt­li­ga fall be­hölls loc­ket på om an­kla­gel­ser­na mot män­nen.

Lar­ry Page och Goog­les vd Sun­dar Pi­chai har den se­nas­te ti­den för­sökt gju­ta ol­ja på vå­gor­na av miss­nö­je ge­nom att be om ur­säkt

”Jag för­står ils­kan och be­svi­kel­sen många av er kän­ner”, skri­ver Pi­chai i ett in­ternt mejl till de an­ställ­da och lo­var åt­gär­der, rap­por­te­rar BBC News. Men det ver­kar in­te ha hjälpt. Drygt 1 500 an­ställ­da – de fles­ta av dem kvin­nor – på ett 20-tal av företagets kon­tor runt om i värl­den skul­le i går läm­na si­na ar­bets­plat­ser i pro­test mot hur Goog­le han­te­rat så­väl an­kla­gel­ser­na om sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er som The New York Ti­mes av­slö­jan­de.

– Vi vill in­te läng­re kän­na att vi in­te är jäm­li­ka el­ler re­spek­te­ra­de, sä­ger 33-åri­ga Clai­re Stapleton, som ar­be­tar på Goog­leäg­da Youtu­be, till The New York Ti­mes.

– Goog­le är känt för sin kul­tur. Men i verk­lig­he­ten le­ver vi in­te ens upp till den mest grund­läg­gan­de re­spek­ten, rätt­vi­san och an­stän­dig­he­ten gente­mot var­je en­skild in­di­vid.TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.