Lät­ta­re för ar­bets­lö­sa att ta emot strö­jobb

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Stats­rå­det vill gö­ra li­vet lät­ta­re för dem som lyf­ter ar­bets­lös­hets­för­mån och strö­job­bar. En­ligt re­ge­ring­ens lag­för­slag ska in­koms­ter från strö­jobb in­te le­da till dröjs­mål i ut­be­tal­ning­en av ar­bets­lös­hets­för­må­nen, upp­ger So­ci­a­loch häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et i ett press­med­de­lan­de.En­ligt det nu­va­ran­de sy­ste­met hän­der det of­ta att ar­bets­lö­sa in­te vå­gar ta emot strö­jobb el­ler del­tids­ar­be­te ef­tersom in­koms­ter­na dras av från ar­bets­lös­hets­un­der­stö­det in­nan lö­nen från strö­job­bet har be­ta­lats ut.

Re­ge­ring­en vill nu änd­ra på spel­reg­ler­na så att den fak­tis­ka ut­be­tal­ning­en av lö­nen från ett strö­jobb be­ak­tas då den jäm­ka­de dag­pen­ning­en räk­nas ut i stäl­let för den tid­punkt när job­bet ut­för­des. Om till ex­em­pel lö­nen för ett strö­jobb, som gjor­des i april, men be­ta­las ut i maj så ska lö­ne­in­koms­ter­na be­ak­tas i ar­bets­lös­hets­för­må­nen i maj, skri­ver So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et.

En­ligt nu­va­ran­de be­stäm­mel­ser kan en ar­bets­lös tjä­na upp till 300 eu­ro per må­nad i tilläggs­in­koms­ter ut­an att det le­der till av­drag på ar­bets­lös­hets­för­må­nen. Re­ge­ring­en fö­re­slår inga ju­ste­ring­ar till det här be­lop­pet.

Re­ge­ring­ens pro­po­si­tion över­läm­na­des till riks­da­gen i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.