Haa­vistos be­sked ga­ran­te­rar en grön ord­fö­ran­de­kamp

Mäng­den ramp­ljus hit­tills i kar­riä­ren, den po­li­tis­ka pro­fi­len och könstill­hö­rig­he­ten är de främs­ta skil­je­teck­nen mel­lan kan­di­da­ter­na när De grö­na väl­jer ny ord­fö­ran­de i mor­gon.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PE­TER BUCHERT 029 080 1318, pe­[email protected]­me­dia.fi

Ef­ter att fle­ra tip­pa­de namn ha­de drop­pat av un­der vec­kan, se­nast Em­ma Ka­ri på tors­dags­mor­go­nen, till­för­des ett ele­ment av kon­kur­rens i De grö­nas ord­fö­ran­de­val då Pek­ka Haa­visto på so­ci­a­la me­di­er läm­na­de be­ske­det att han står till för­fo­gan­de. Det be­ty­der att Ou­ti Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to, som till­kän­na­gav sin kan­di­da­tur för­ra vec­kan, får en mot­kan­di­dat.

– Det är jät­te­fint. Jag är glad att par­ti­med­lem­mar­na på för­hand vet vil­ka som stäl­ler upp. Min am­bi­tion var he­la ti­den att vi skul­le fö­ra en öp­pen debatt, sä­ger Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to när HBL ring­er upp hen­ne un­der en se­mester­re­sa i Ja­pan.

Hon pla­ne­rar in­te att av­bry­ta re­san fastän par­ti­de­le­ga­tio­nen, som väl­jer en till­fäl­lig par­ti­ord­fö­ran­de fram till näs­ta par­ti­kon­gress, sam­las i mor­gon. Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to har ti­di­ga­re re­dogjort ut­för­ligt för var­för hon stäl­ler upp. De som tar be­slu­tet kän­ner hen­ne väl, och hon är vid be­hov till­gäng­lig på di­stans.

Jäm­fört med Pek­ka Haa­visto är hon än­då in­te li­ka känd bland folk som in­te föl­jer po­li­tik på när­håll. Där han är rik­skän­dis in­te minst tack va­re ti­di­ga­re pre­si­dent­kan­di­da­tu­rer, mi­nister­port­föl­jer och par­ti­ord­fö­ran­de­skap är hon, i all­män­he­tens ögon, en tred­je pe­ri­o­dens riks­dags­le­da­mot.

– Vi har bå­da gjort en lång po­li­tisk kar­riär. Hans är läng­re, den bör­ja­de med Ko­ijär­vi­rö­rel­sen, och den är mångsidig. Ock­så jag har va­rit med om myc­ket i po­li­ti­ken, egent­li­gen allt ut­om det man kan va­ra med om ba­ra som par­ti­ord­fö­ran­de. Det be­hövs in­te mer än nå­gon te­ve­de­batt för att jag ska bli känd bland fol­ket, sä­ger Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to.

Freds­med­la­re mot rätt­vi­se­käm­pe

Där Haa­visto har si­na po­li­tis­ka me­ri­ter in­om ut­ri­kes­frå­gor som freds­ar­be­te och ut­veck­lings­po­li­tik är Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to be­vand­rad i so­ci­al- och häl­so­vår­den. Hon sit­ter i det riks­dags­ut­skott som job­bar med vårdre­for­men och hon har va­rit en ak­tiv de­bat­tör i ple­ni­sa­len, ock­så ef­ter att hon läm­na­de pos­ten som grup­pord­frö­an­de.

Haa­visto ut­må­las som fa­vo­rit, ba­ra med tyng­den av hans re­sul­tat i pre­si­dent­va­let 2012, men den sista skil­je­lin­jen är på Alan­ko-Ka­hi­lu­o­tos si­da. Att hon är kvin­na kan spe­la en roll i ett par­ti som präglas av och som at­tra­he­rar fler kvin­nor än män, och det i ett lä­ge då två män sut­tit på ord­fö­ran­de­pos­ten de 7,5 se­nas­te åren.

– Det kan spe­la in, be­ro­en­de på vad de­le­ga­tio­nen be­to­nar, och jäm­ställd­het är nå­got som par­ti­et be­to­nar starkt. De­le­ga­tio­nen av­gör, och jag re­spek­te­rar dess be­slut i al­la hän­del­ser, sä­ger hon.

Pek­ka Haa­visto som är på ar­bets­re­sa i Eri­trea och i te­le­fonskug­ga fram till i dag skri­ver på sin webb­plats att De grö­na väl­jer ord­fö­ran­de un­der ex­cep­tio­nel­la om­stän­dig­he­ter ef­tersom ord­fö­ran­den kan väl­jas an­ting­en fram till som­ma­ren el­ler för en läng­re pe­ri­od. Med det av­ser han att ing­en vet hur de­le­ga­ter­na tän­ker – att ord­fö­ran­de­man­da­tet de facto sträc­ker sig ba­ra fram till par­ti­kon­gres­sen i ju­ni, el­ler att det vo­re lönt att med en gång väl­ja en ord­fö­ran­de som man bac­kar upp på sikt.

Enig­het be­hövs

Haa­visto har in­te sagt om han vo­re be­redd på ett läng­re ord­fö­ran­de­skap. Hans ti­di­ga­re ut­ta­lan­den har sna­rast tol­kats som att han i förs­ta hand kan ta över för en kor­ta­re pe­ri­od. Vi­da­re har det spe­ku­le­rats i att den lös­ning­en skul­le öpp­na för en yng­re förmåga att ta över på som­ma­ren, och att de som är otå­li­ga att se Em­ma Ka­ri el­ler Ma­ria Ohi­sa­lo som ord­fö­ran­de kun­de kän­na sig tryg­ga­re med Haa­visto som ord­fö­ran­de, om han mer san­no­likt skul­le kli­va åt si­dan i ju­ni.

He­la det här re­so­ne­mang­et byg­ger på en viss in­tern splitt­ring med fa­lang­er som vill oli­ka. Haa­visto skri­ver att det in­te är lätt att ta över ord­fö­ran­de­klub­ban ba­ra fem må­na­der fö­re val och att det krä­ver att par­ti­et är ex­cep­tio­nellt helgju­tet och enigt, att den som väljs till ord­fö­ran­de får max­i­mal upp­back­ning.

Ou­ti Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to sä­ger sam­ma sak:

– Obe­ro­en­de av hur det går i ord­fö­ran­de­va­let mås­te par­ti­et gå vi­da­re med enad front.

Ord­fö­ran­de­upp­dra­get är kort men ovan­ligt tufft ef­tersom det van­kas riks­dags­val i april och EU-val i maj, mitt un­der på­gåen­de re­ge­rings­för­hand­ling­ar. Bå­de Haa­visto och Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to be­to­nar att ord­fö­ran­den mås­te dri­va frå­gor som kli­mat­po­li­ti­ken, fat­tig­doms­be­kämp­ning­en och ut­bild­ning­en. Haa­visto skri­ver att han upp­le­ver att myc­ket av De grö­nas in­sat­ser på de här fron­ter­na har ham­nat i skug­gan av and­ra ru­bri­ker.

Par­ti­de­le­ga­tio­nens 43 med­lem­mar väl­jer ord­fö­ran­den ut­an att kan­di­da­ter­na för någ­ra egent­li­ga kam­pan­jer. Li­te in­tres­sant är att ex-ord­fö­ran­de Vil­le Ni­i­ni­stö skri­ver på Fa­ce­book att Pek­ka Haa­visto be­sit­ter det slags le­dar­skap och den er­fa­ren­het som be­hövs. I gen­gäld har en an­nan ex-ord­fö­ran­de, Sa­tu Has­si, sagt sig fö­re­dra en kvinn­lig ord­fö­ran­de och nämnt Ou­ti Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to vid namn.

FOTO: LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

■Ou­ti Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to kun­de bli den förs­ta kvinn­li­ga ord­fö­ran­den i De grö­na se­dan An­ni Sin­ne­mä­ki av­gick 2011.

FOTO: LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

■Pek­ka Haa­visto är den mer me­ri­te­ra­de kan­di­da­ten när De grö­na väl­jer ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.