Pek­ka Haa­visto

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ål­der: 60.

●●Bor: I Helsing­fors.

●●Fa­milj: Ma­ken Nex­ar An­to­nio Flo­res.

●●Kar­riär: Var med om att grun­da Grö­na för­bun­det, par­ti­ord­fö­ran­de 1993–95, riks­dags­le­da­mot 1987–99 och se­dan 2007. Mil­jöoch ut­veck­lings­mi­nis­ter 1995–99 och ut­veck­lings­mi­nis­ter 2013–14, pre­si­dent­kan­di­dat 2012 (nåd­de and­ra om­gång­en, för­lo­ra­de mot Sau­li Ni­i­ni­stö) och 2018 (tvåa ef­ter Ni­i­ni­stö i förs­ta om­gång­en). Har haft ett an­tal FN-upp­drag och ar­be­tat med freds­med­ling.

●●Po­li­tisk pro­fil: Har be­to­nat nor­diskt sam­ar­be­te och vik­ten av Fin­lands Ryss­lands­re­la­tion, be­to­nar Fin­lands in­ter­na­tio­nel­la pro­fil, EU-sam­ar­be­te och glo­ba­la frå­gor, sä­ger nej till Na­to­med­lem­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.