Ou­ti Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ål­der: 52.

●●Bor: I Helsing­fors.

●●Fa­milj: Ma­ken Atro Ka­hi­lu­o­to och två barn.

●●Kar­riär: Har fors­kat, un­der­vi­sat och dis­pu­te­rat i lit­te­ra­tur. Blev in­vald i Helsing­fors stads­full­mäk­ti­ge 2004, led­de par­ti­ets

Helsing­forskrets 2005–07, grun­da­de par­ti­ets kvin­no­or­ga­ni­sa­tion 2005, riks­dags­le­da­mot se­dan 2007, även grup­pord­fö­ran­de.

●●Po­li­tisk pro­fil: En­ga­ge­rad i kul­tur- och ut­bild­nings­po­li­tik och so­ci­al­po­li­tik, be­to­nar rätt­vi­se­frå­gor, fat­tig­doms­be­kämp­ning och kli­ma­tam­bi­tio­ner, barn- och ung­doms­frå­gor och ar­bets­livs­frå­gor. Upp­fat­tas som tyd­ligt väns­ter­grön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.