Bra sä­song för stads­cyk­lar­na

Cy­kel­sä­song­en är över och de gu­la stads­cyk­lar­na ploc­kas i dag bort till vin­tern. Näs­ta år öpp­nar nya sta­tio­ner i öst­ra och nor­ra Helsing­fors.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JO­HAN­NA HäGG­BLOM

Då stads­cyk­lar­na lan­se­ra­des 2016 blev de snabbt en suc­cé och över 10000 stads­bor re­gi­stre­ra­de sig. Årets sä­song, som är den tred­je i rad, fick när­ma­re 50 000 stads­bor att kö­pa till­gång till cy­keln för he­la sä­song­en.

– Det är fan­tas­tiskt att cy­keln bli­vit en så po­pu­lär del av kol­lek­tiv­tra­fi­ken. I år gjor­des när­ma­re tre mil­jo­ner re­sor med cyk­lar­na, sä­ger pro­jekt­che­fen Samu­li Mä­ki­nen vid Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik HRT.

Po­pu­la­ri­te­ten har del­vis över­ras­kat sta­den. I Helsing­fors görs i me­del­tal nio re­sor per cy­kel per dag. Det är be­tyd­ligt fler än i and­ra stä­der ut­om­lands där an­ta­let re­sor lig­ger kring fy­ra.

En­ligt Tar­ja Jääs­ke­lä­i­nen, sak­kun­nig vid HRT, be­ror det främst på att cyk­lar­na är lät­till­gäng­li­ga.

– Det går snabbt att rö­ra sig med en stads­cy­kel, och de är lät­ta att spon­tant lå­na och läm­na. Den här som­ma­ren har väd­ret dess­utom gyn­nat cy­klis­ter­na, sä­ger hon.

En­ligt Jääs­ke­lä­i­nen har cyk­lar­na bli­vit en del av stads­bor­nas iden­ti­tet. Många an­vän­der dem i stäl­let för att gå, ta spår­vag­nen el­ler bus­sen. Näs­tan en fem­te­del upp­ger att de ock­så er­satt bil­re­sor med cy­keln.

Brän­dö och De­gerö får sta­tio­ner

Cyk­lar­na finns vid 254 sta­tio­ner i Helsing­fors och Es­bo. En­ligt Samu­li Mä­ki­nen är sta­tio­ner­na vid met­rosta­tio­ner­na de klart liv­li­gas­te, bå­de vid Gräsvi­ken, Kam­pen och Järn­vägstor­get.

– En po­pu­lär sträc­ka att cyk­la är mel­lan Tölö­vi­ken och Bus­hol­men, längs den så kal­la­de Ba­nan. Vi har ock­så märkt att cyk­lar­na an­vänds mest i rus­nings­tid.

Cyk­lar­na an­vänds främst av stads­bor­na själ­va, även om någ­ra tu­ris­ter hit­tat dem.

– Cyk­lar­na ska va­ra en del av kol­lek­tiv­tra­fi­ken och in­te en tu­rist­attrak­tion, men det är klart att vi gär­na får fler tu­ris­ter att an­vän­da dem, sä­ger Mä­ki­nen.

Sä­song­en öpp­nar igen i april och då ska det fin­nas nya sta­tio­ner i öst­ra och nor­ra Helsing­fors.

– Brän­dö, De­gerö och Bot­by får eg­na sta­tio­ner, men vi har än­nu inga pla­ner på att ut­vid­ga till Nord­sjö. I norr går sta­tio­ner­na till Åg­gel­by och Soc­ken­bac­ka.

Den ex­ak­ta pla­ce­ring­en av de nya sta­tio­ner­na är än­nu in­te klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.