Plock ur Es­bos bud­get 2019

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Häl­so­sta­tio­nen i Matt­by flyttar till köpcentret Iso Ome­na och be­tjä­nar på var­da­gar mel­lan kloc­kan 7 och 20.

●●Tand­vård er­bjuds i sta­dens tand­kli­ni­ker ock­så på kvällar.

●●Ser­vicen för funk­tions­ned­sat­ta ut­veck­las med ett ut­ö­kat stöd­bo­en­de och snab­ba­re be­hand­ling av an­sök­ning­ar.

●●Barn­fa­mil­jer ska er­bju­das allt mer ti­digt stöd och tjäns­ter som förs ut i hem­men.

●●De om­fat­tan­de tra­fik­ar­be­te­na som för­svå­rar bil­tra­fi­ken på RingI blir fär­di­ga.

●●Drygt 500 nya hy­res­bo­stä­der som ägs av sta­dens hy­res­bo­lag Espoon Asun­not bör­jar byg­gas. 115 av Espoon Asun­nots bo­stä­der blir fär­di­ga i Ängs­kul­la i ja­nu­a­ri 2019.

●●Byg­gan­det av Matt­by sim­hall bör­jar. Sim­hal­len ska öpp­nas 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.