Vind­kraft är bil­li­ga­re än kärn­kraft

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

En­ligt Wärt­si­läs ana­lys är vind­kraft fram­ti­dens me­lo­di på den fin­länds­ka ener­gi­mark­na­den. Wärt­si­lä häv­dar att vind­kraft är bå­de bil­li­ga­re och säk­ra­re än kärn­kraft.

Ener­gi­pro­duk­tion ge­nom vind­kraft är bå­de för­mån­li­ga­re och säk­ra­re än kärn­kraft, häv­dar fö­re­ta­get Wärt­si­lä som gjort en ana­lys av ener­gi­pro­duk­tio­nens och den fin­länds­ka ener­gi­mark­na­dens fram­tid.

I ana­ly­sen må­lar Wärt­si­lä upp 20 sce­na­ri­er, och för­sö­ker be­räk­na vil­ka lös­ning­ar som skul­le va­ra bäst för fin­länds­ka ener­gi­bo­lag i fram­ti­den. Ana­ly­sen är full­stän­digt mark­nads­ba­se­rad och be­ak­tar till ex­em­pel inga for­mer av ener­gi­stöd.

En­ligt Wärt­si­lä var vind­kraft i kom­bi­na­tion med en till­räck­lig regler­ka­pa­ci­tet bil­li­ga­re och säk­ra­re än kärn­kraft i al­la 20 sce­na­ri­er.

I Wärt­si­läs ana­lys var pro­duk­tions­port­föl­jer som i hu­vud­sak in­ne­fat­ta­de vind­kraft i me­del­tal 25 pro­cent bil­li­ga­re än port­föl­jer som bygg­de på kärn­kraft.

Slut­sat­sen är att vind­kraf­ten i fram­ti­den kom­mer att möj­lig­gö­ra en lön­sam af­färs­verk­sam­het för fin­länds­ka ener­gi­bo­lag, ock­så ut­an stat­li­ga stöd­pa­ket.

I Wärt­si­läs be­räk­ning­ar var vind­kraft ock­så ett snab­ba­re och mer kost­nads­ef­fek­tivt sätt att mins­ka på kol­di­ox­id­ut­släp­pen än kärn­kraft.

Bo­la­get har sam­man­fat­tat sin ana­lys i den nya boken Pu­hal­lus – tu­u­livo­i­mal­la me­ne­styk­seen, som pub­li­ce­ra­des på ons­da­gen.

Wärt­si­läs af­färs­verk­sam­het går bland an­nat ut på att ska­pa och le­ve­re­ra tek­no­lo­gis­ka lös­ning­ar för ma­rin- och ener­gi­mark­na­der­na.

FOTO: KSF-ARKIV/MAX NY­BERG

Bo­la­get Wärt­si­lä flag­gar för vind­kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.