Vla­di­mir Pu­tin och opi­ni­ons­siff­ror­na

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Vla­di­mir Pu­tin ut­sågs till till­för­ord­nad pre­miär­mi­nis­ter i Ryss­land av Bo­ris Jelt­sin i au­gusti 1999. Han lo­va­de hår­da tag i Tjetje­ni­en­k­ri­get och i ja­nu­a­ri 2000 låg hans opi­ni­ons­siff­ror på 84 pro­cent ef­ter att han ha­de be­sökt de rys­ka trup­per­na i Tjetje­ni­en. I mars 2000 vann han pre­si­dent­va­let i förs­ta om­gång­en med 53,4 pro­cent.

●●Mel­lan 2005 och fram till den eko­no­mis­ka kri­sen 2008 väx­te Pu­tins opi­ni­ons­siff­ror sta­digt. I sep­tem­ber 2008 låg de på 88 pro­cent. Där­ef­ter kom en lång­sam våg­dal. I no­vem­ber 2013 var siff­ror­na re­kord­lå­ga, 61 pro­cent.

●●Ef­ter an­nek­te­ring­en av Krim i mars 2014 sköt de i höj­den. Re­kor­det var 89 pro­cent i ju­ni 2015.

●●Ef­ter att pen­sions­re­for­men lan­se­ra­des i ju­ni sjönk Pu­tins opi­ni­ons­siff­ror för förs­ta gång­en se­dan 2013 till un­der 70 pro­cent

Käl­la: Le­va­da, Ryss­lands en­da obe­ro­en­de opi­ni­ons­in­sti­tut

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.