Kon­flik­ten i Jemen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Jemen bil­da­des 1990 när det kon­ser­va­ti­va Nor­d­je­men och det so­ci­a­lis­tis­ka Syd­je­men gick sam­man ef­ter ett in­bör­des­krig. ●●Den våg av folk­li­ga pro­tes­ter som bröt ut i arab­värl­den i bör­jan av 2011 spred sig ock­så hit. I slu­tet av året läm­na­de pre­si­dent Ali Ab­dul­lah Sa­leh ifrån sig mak­ten och ef­ter­träd­des 2012 av sin vice­pre­si­dent Abd Rabbu Man­sur Ha­di. ●●Huthi­re­bel­ler­na, som är zay­di­ter och an­häng­a­re till en li­ten gren av shi­ai­slam, kän­de sig dis­kri­mi­ne­ra­de av central­re­ge­ring­en och 2014 be­läg­ra­de de hu­vud­sta­den Sa­naa för att få ige­nom si­na krav på ökat in­fly­tan­de. De fick stöd av Sa­leh och öka­de tryc­ket yt­ter­li­ga­re i bör­jan av 2015. Pre­si­dent Ha­di flyd­de till hamn­sta­den Aden och se­na­re till Sau­dia­ra­bi­en. ●●I mars 2015 bör­ja­de en sau­disk­ledd sun­ni­mus­limsk mi­li­tä­ral­li­ans flyg­bom­ba re­bell­mål. Se­dan dess har om­kring 10 000 män­ni­skor dö­dats och tre mil­jo­ner dri­vits på flykt. Där­till har över 2 000 män­ni­skor dött i ko­le­ra. Fle­ra för­sök till freds­av­tal har miss­lyc­kats. ●●Sa­leh öpp­na­de i slu­tet av för­ra året för för­hand­ling­ar med Sau­dia­ra­bi­en, men då vän­de sig Huthi­re­bel­ler mot ho­nom och dö­da­de ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.