Nödrop från Jemen: Fa­mil­jer sväl­ter i tyst­het

Dubb­la pri­set för mjöl och tre gång­er dy­ra­re ris än fö­re kri­get. Det finns mat i Je­mens bu­ti­ker – men sak­nas peng­ar att kö­pa den för. 14 mil­jo­ner män­ni­skor ris­ke­rar svält, var­nar FN. – För­äld­rar ser si­na barn ba­lan­se­ra på grän­sen till dö­den, sä­ger en hjäl

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/MOA KäRNSTRAND

Säc­kar med ris och hö­gar med ok­ra fyl­ler mark­na­der­na i Jemen. I bu­tik­shyl­lor­na finns mat. Men ut­an­för står kun­der­na och tit­tar in.

– Vi har in­te råd att hand­la. Pri­ser­na har gått upp all­de­les för myc­ket, de har mer än för­dubb­lats se­dan kri­get bör­ja­de, sä­ger en kvin­na i Sa­naa, som TT når över te­le­fon.

Kvin­nan, som vill va­ra ano­nym, är oro­ad. Lä­get har för­vär­rats av­se­värt ba­ra de se­nas­te må­na­der­na.

Eko­no­misk krigs­fö­ring

Vid si­dan av de blo­di­ga stri­der­na på­går ett an­nat krig i Jemen: det eko­no­mis­ka. Kon­flik­ten in­ten­si­fi­e­ra­des 2015 då Sau­dia­ra­bi­en klev in på spel­pla­nen. Se­dan dess har den sau­disk­led­da mi­li­tä­ral­li­an­sen, som stöd­jer re­ge­ring­en, och Huthi­re­bel­ler­na, som an­ses få stöd av Iran, in­te ba­ra an­gri­pit varand­ra i at­tac­ker. De sät- ter även käp­par i hju­let för eko­no­min.

Al­li­an­sen har in­fört im­port­re­strik­tio­ner och bloc­ka­der. Lö­ne­ut­be­tal­ning­ar till en mil­jon of­fent­li­gan­ställ­da har stop­pats. Huthi­re­bel­ler­na har i sin tur in­ta­git hamn­sta­den al-Hu­daydah, av­gö­ran­de för Jemen som är be­ro­en­de av im­port för att fö­da be­folk­ning­en. Be­läg­ring­en har re­sul­te­rat i stri­der som bloc­ke­rat in­för­sel av så­väl livs­me­del som hu­ma­ni­tär hjälp.

Kom­bi­na­tio­nen med en all­mänt kri­san­de eko­no­mi och snabb in­fla­tion har re­sul­te­rat i att hung­ern i Jemen är vär­re än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

– Det är vi ci­vi­la som är för­lo­rar­na, sä­ger kvin­nan i Sa­naa, som be­skri­ver en be­folk­ning som tap­pat hop­pet och där den psy­kis­ka ohäl­san ökar för var­je dag.

Barn dör av svält

I bör­jan av 2015 kos­ta­de ett ki­lo ris om­kring 200 je­me­ni­tis­ka ri­al (70 cent) i en stor­stad som Sa­naa. Nu lig­ger pri­set på uppe­mot 500 ri­al (1,80 eu­ro), en­ligt FN:s livs­me­del­soch jord­bruks­or­ga­ni­sa­tion FAO. På vis­sa håll har pri­ser­na till och med tre­fal­di­gats.

För and­ra bas­va­ror, som ve­te­mjöl och soc­ker, ser ut­veck­ling­en lik­nan­de ut. Pri­set för en mat­korg som ska täc­ka bas­beho­vet för en fa­milj un­der en må­nad har ökat med 121 pro­cent.

– Fa­mil­jer­na har för­sökt att ta sig runt på lån, men nu har vi kom­mit till en punkt där de sväl­ter i tyst­nad ut­an att kun­na gö­ra någon­ting, sä­ger Su­ka­i­na Sha­ra­fud­din, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig för Räd­da bar­nen i Sa­naa.

– För­äld­rar ser si­na barn ba­lan­se­ra på grän­sen till dö­den och har in­te ens råd el­ler möj­lig­het att ta dem till sjuk­hus.

400 000 barn un­der fem år li­der av så pass all­var­lig un­der­nä­ring att lä­get be­skrivs som akut, en­ligt FN:s barn­fond Uni­cef. Siff­ran ris­ke­rar att sti­ga kraf­tigt de kom­man­de må­na­der­na sam­ti­digt som sjuk­hus stäng­er för att pri­ser­na på me­di­cin skju­ter i höj­den. Att pri­ser­na har gått upp i lan­det be­ror ock­så på att den je­me­ni­tis­ka va­lu­tan mins­kat kraf­tigt i vär­de un­der de se­nas­te åren, en kon­se­kvens av frå­ge­tec­ken kring vem som kon­trol­le­rar central­ban­ken och av att Sau­dia­ra­bi­en pum­pat in kon­tan­ter. Det har gjort det dy­ra­re att im­por­te­ra.

Va­lu­ta­tap­pet, som har es­ka­le­rat de se­nas­te må­na­der­na, har sam­ti­digt gjort att män­ni­skors små be­spa­ring­ar in­te läng­re är vär­da nå­got. Se­dan i som­ras har Jemen fal­lit allt snab­ba­re mot eko­no­misk kol­laps. Ny­li­gen var­na­de FN för att an­ta­let män­ni­skor i risk­zo­nen för svält har ökat från ti­di­ga­re upp­skatt­ning­ar på 11 mil­jo­ner till 14 mil­jo­ner. Av dem är minst hälf­ten barn, be­räk­nar Räd­da bar­nen.

FOTO: TT-AP/HAMMADI ISSA

Det svårt un­der­när­da späd­bar­net Za­ha­ra am­mas av sin mam­ma i sta­den Aslam i Jemen i au­gusti 2018.

FOTO: TT-AP/UNI­CEF/HAKIM

Femå­ri­ga Mo­han­nad Ali sit­ter på en sjuk­hus­säng i sta­den Abs i Jemen. När bil­den togs 2016 ha­de hans tvåå­ri­ga ku­sin re­dan dött av hung­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.