Jemen väl­kom­nar nya freds­sam­tal

Re­gi­men i det krigs­här­ja­de Jemen väl­kom­nar nya freds­sam­tal med Huthi­re­bel­ler­na. Be­ske­det kom­mer da­gen ef­ter att USA upp­ma­nat de stri­dan­de par­ter­na att sät­ta sig ner för att pra­ta fred i Sve­ri­ge.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP-REU­TERS

”Jemen väl­kom­nar al­la för­sök att åter­stäl­la fred”, skri­ver re­ge­ring­en i ett ut­ta­lan­de en­ligt den stat­li­ga ny­hets­by­rån Sa­ba.

”Je­mens re­ge­ring är be­redd att ome­del­bart på­bör­ja sam­tal”, står det vi­da­re.

Sam­ti­digt sam­lar den sau­disk­led­da al­li­an­sen som stöt­tar re­gi­men tu­sen­tals sol­da­ter nä­ra den vik­ti­ga hamn­sta­den al-Hu­daydah (Ho­dei­dah). Om­kring 30 000 sol­da­ter bac­kas upp av be­pans­ra­de for­don och strids­vag­nar, en­ligt en käl­la i för­be­re­del­se för en stör­re in­sats de kom­man­de da­gar­na. Trupp­för­flytt­ning­ar­na ses som ett tec­ken på att sät­ta press på Huthi­re­bel­ler­na som kon­trol­le­rar sta­den.

Så­väl FN som USA har satt press på de stri­dan­de par­ter­na att in­le­da nya freds­sam­tal. USA:s för­svars­mi­nis­ter Jim Mat­tis sa­de på ons­da­gen att re­gi­men och re­bel­ler­na bör mö­tas i Sve­ri­ge till­sam­mans med FN­sän­de­bu­det Mar­tin Grif­fit­hs i no­vem­ber.

Sve­ri­ges ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström (S) be­kräf­ta­de sam­ma dag pla­ner­na.

– Det stäm­mer att vi har fått en frå­ga från FN om vi skul­le kun­na va­ra en plats där FN-sän­de­bu­det kan sam­la par­ter­na i den här kon­flik­ten, sa­de hon till TT.

Även USA:s ut­ri­kesmi­nis­ter Mi­ke Pom­peo ma­nar till freds­sam­tal. Han vill att den sau­disk­led­da al­li­an­sen upp­hör med al­la fly­gan­fall i samt­li­ga be­bygg­da om­rå­den i Jemen. Sam­ti­digt upp­ma­nas Huthi­re­bel­ler­na, som an­tas få stöd från Iran, att slu­ta med si­na ro­bot­an­fall rik­ta­de mot Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten och Sau­dia­ra­bi­en.

Ti­di­ga­re för­sök till freds­sam­tal om Jemen har miss­lyc­kats. I sep­tem­ber i år pla­ne­ra­des sam­tal i schwei­zis­ka Genè­ve, men de ställ­des in. Je­mens ut­ri­kesmi­nis­ter Kha­led Aly­e­ma­ny an­kla­ga­de då Huthi­re­bel­ler­na för att för­sö­ka sa­bo­te­ra sam­ta­len och kräv­de att FN skul­le va­ra mer be­stämt när det gäl­ler att få den and­ra si­dan till för­hand­lings­bor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.