Rap­port: Sex­u­el­la vål­det är ut­brett i Nord­ko­rea

Po­li­ser, vak­ter och även tåg­kon­duk­tö­rer ut­sät­ter kvin­nor i Nord­ko­rea för sex­u­el­la över­grepp, en­ligt en ny rap­port från Hu­man Rights Watch (HRW). Al­la med uni­form är en po­ten­ti­ell för­ö­va­re i det slut­na lan­det. – Kvin­nor­na har ing­en röst i lan­det, sä­ger Bra

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/GUSTAV SJöHOLM

Yoon Su-Ryun togs på bar gär­ning när hon smugg­la­de ört­me­di­ci­ner till Ki­na från Nord­ko­rea. Hon lyc­ka­des fly från gräns­vak­ter­na, men ef­ter att ha hål­lit sig gömd i sju må­na­der stod hon in­te läng­re ut och an­mäl­de sig till po­li­sen. I häk­te­scel­len våld­togs hon av en po­lis.

– Jag kun­de in­te fly, och han var ung. Jag tänk­te ”om jag väg­rar det här, vil­ket ex­tra straff kan jag få”. Så jag gav ba­ra upp, be­rät­tar hon i en ny rap­port från HRW.

Även Goh Myun-Chul, som var högt upp­satt hos den hem­li­ga po­li­sen, be­rät­tar att han och hans kol­le­gor bru­ka­de tit­ta på tv på ett ho­tell­rum i Pyon­gy­ang en gång i må­na­den och då väl­ja si­na fa­vo­rit­skå­de­spe­la­re som de bad ho­tell­per­so­na­len att häm­ta dit åt dem.

– På den ti­den trod­de jag att de skul­le bli gla­da över att vi kal­la­de dit dem. Vi ha­de makt och in­fly­tan­de, vi be­ta­la­de dem, och de viss­te att om vi gil­la­de vad de kun­de gö­ra för oss så kun­de de ringa oss om de ham­na­de i trub­bel el­ler be­höv­de en tjänst, sä­ger han till HRW.

Tving­as ac­cep­te­ra

Rap­por­ten byg­ger på in­ter­vju­er med drygt 100 nord­ko­re­a­ner, varav om­kring hälf­ten läm­nat lan­det ef­ter 2011, varav åt­ta är fö­re det­ta högt upp­sat­ta stats­an­ställ­da. In­ter­vju­er­na vitt­nar om en ut­bredd kul­tur där män tar sig rät­ten att be­gå över­grepp mot kvin­nor.

– Det hän­der på så många nor­ma­la mö­ten som kvin­nor har med män, spe­ci­ellt män i makt­ställ­ning. Det var så myc­ket makt­miss­bruk, till och med av folk som tåg­kon­duk­tö­rer och brev­bä­ra­re som gör att kvin­nor kän­ner att de in­te har nå­got an­nat val än att ac­cep­te­ra vål­det, in­te rap­por­te­ra det el­ler käm­pa till­ba­ka, sä­ger Brad Adams, re­dak­tör för rap­por­ten, till TT.

Al­la som bär nå­gon slags uni­form är skyd­da­de av sta­ten, och för att de helt en­kelt är män. En grupp som pe­kas ut som ex­tra ut­sat­ta är kvin­nor som se­dan slu­tet av 1990-ta­let bör­jat ar­be­ta som för­säl­ja­re för att för­sör­ja si­na fa­mil­jer. 21 kvin­nor som in­ter­vju­ats till rap­por­ten vitt­nar om att de upp­levt sex­u­ellt våld av po­li­ser el­ler and­ra på väg till el­ler un­der sitt ar­be­te.

– Ett stort an­tal kvin­nor be­rät­tar om att de be­fun­nit sig på natt­tåg där kon­duk­tö­ren tving­at sig på dem. Kvin­nor­na be­rät­tar att de va­rit för räd­da för att skrika, av räds­la för att kas­tas av tå­get me­dan det fort­fa­ran­de är i rö­rel­se, el­ler dum­pas nå­gon­stans, el­ler att bli slag­na, sä­ger Adams.

Nord­ko­rea är långt ifrån nå­gon ”me too”-rö­rel­se och sak­nar ock­så skyd­da­de bo­en­den, stöd­grup­per för sex­u­ellt ut­sat­ta och har en skev bild av våld­täkts­be­grep­pet – det krävs ex­tremt våld i kom­bi­na­tion med va­gi­nal pe­netra­tion för att det ska ses som ett brott. Många våld­tag­na kvin­nor för­kas­tas ock­så av si­na fa­mil­jer, som skäms för dem.

Nå­gon ljus­ning finns in­te hel­ler i sik­te, sna­ra­re tvärtom.

– Som en av kon­se­kven­ser­na av ro­man­sen mel­lan (USA:s pre­si­dent Do­nald) Trump och (Nord­ko­re­as le­da­re) Kim Jong-Un sät­ter län­der som Syd­ko­rea och USA myc­ket mind­re press på Nord­ko­rea kring mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, sä­ger Adams.

TT: Vad hop­pas ni med rap­por­ten? – Vi sät­ter lju­set på frå­gan. Det har in­te fun­nits nå­gon in­ter­na­tio­nell dis­kus­sion kring det. Vi hop­pas att län­der som Sve­ri­ge kan sät­ta press på nord­ko­re­ans­ka re­gi­men och att det ställs krav på lagänd­ring­ar, åt­gär­der och att man er­kän­ner frå­gan. Man mås­te star­ta nå­gon­stans, sä­ger Brad Adams.

FOTO: TT/HRW/CHOI SEONG GUK

In­te ens på tåg går nord­ko­re­ans­ka kvin­nor säk­ra. Bil­den har ri­tats av nord­ko­re­a­nen Choi Seong-Guk, som ti­di­ga­re var teck­na­re åt sta­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.