Rö­da Kor­set når ut till de mest sår­ba­ra sam­häl­le­na i de bräck­li­gas­te sta­ter­na

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - TO­NI JO­KI­NEN chef för in­ter­na­tio­nel­la pro­gram­verk­sam­he­ten, Fin­lands Rö­da Kors

KATASTROFBEREDSKAP Ka­ta­stro­fer drar stund­vis till sig he­la vår upp­märk­sam­het. Men när film­grup­per­nas strål­kas­tar­ljus slock­nar mås­te de sam­häl­len som finns i risk­zo­ner­na fort­sät­ta att upp­rätt­hål­la sin katastrofberedskap var­je dag. Kli­mat­för­änd­ring­en har lett till att det blir allt dy­ra­re att va­ra oför­be­redd.

11-åri­ga Sa­mip Lim­bu bö­jer sig över en kar­ta som ri­tats med färg­pul­ver på skol­går­den. Han lyss­nar noga me­dan 16-åri­ga Yo­gend­ra Ta­mang, ung­doms­fri­vil­lig vid Ne­pals Rö­da Kors, för­kla­rar dess funk­tion. Det är den 11 no­vem­ber 2014. Hög­sta­di­et Ram Na­wa­mi i Bud­hi­mo­ran­gi, som lig­ger i pro­vin­sen Dhan­ku­ta, cir­ka 200 kilo­me­ter syd­ost från hu­vud­sta­den Kat­man­du, för­be­re­der sig in­för jord­skalv, över­sväm­ning­ar och jord­skred.

Då ele­ver och lä­ra­re i sko­lan märk­te ut det eg­na sam­häl­lets risk­zo­ner och säk­ra om­rå­den på kar­tan ha­de de ing­en aning om det som kom­ma skul­le, men det var just vad de gjor­de sig be­red­da på. 165 da­gar se­na­re drab­bas Ne­pal av ett av de kraf­ti­gas­te jord­skal­ven i lan­dets histo­ria. Jord­bäv­ning­en och dess våld­sam­ma ef­terskalv dö­dar 9 000 män­ni­skor. 500 000 bygg­na­der för­störs och 270 000 ska­das. 32 000 klass­rum fal­ler i bi­tar. Mil­jo­ner barn mås­te av­bry­ta nor­mal skol­gång.

Se­dan 1988 har Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et fi­nan­si­e­rat Fin­lands Rö­da Kors ka­ta­strof­be­red­skaps­pro­gram och ut­veck­lings­pro­gram, vars mål är att på ett mer all­mänt plan för­stär­ka sam­häl­lens ka­ta­stroftå­lig­het, i Ne­pal. Pro­gram­men har gjort det möj­ligt att re­no­ve­ra skol­bygg­na­der, ge förs­ta hjäl­pen-ut­bild­ning, sam­la be­red­skaps­la­ger, byg­ga to­a­let­ter och för­bätt­ra till­gång­en till rent vat­ten och hy­gi­en. Ock­så häl­sa bland möd­rar och barn samt kvin­nors del­ak­tig­het i by­ars be­sluts­fat­tan­de­pro­ces­ser och ut­bild­ning har främ­jats och kvin- nors för­sörj­nings­möj­lig­he­ter för­bätt­rats ge­nom att ut­veck­la nä­rings­verk­sam­he­ten.

I går of­fent­lig­gjor­de Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et en rap­port om re­sul­ta­tet av Fin­lands ut­veck­lings­po­li­tik un­der åren 2015–2018. Rap­por­ten, som rik­tas till riks­da­gen, är vik­tig ef­tersom den sam­man­stäl­ler re­sul­ta­tet av fin­ländsk ut­veck­lings­fi­nan­sie­ring på ett mer om­fat­tan­de sätt än nå­gon­sin ti­di­ga­re. Bakom de sto­ra sum­mor­na finns en väl­dig mängd en­skil­da pro­jekt i oli­ka län­der, såsom Ne­pal. De ska­par be­ty­dan­de väl­färd för hus­håll och in­di­vi­der, och är en del av den hel­het som fin­ländsk ut­veck­lings­po­li­tik åstad­kom­mit.

En­ligt rap­por­ten är det fin­länds­ka ut­veck­lings­ar­be­tet om­fat­tan­de och ef­fek­tivt. Den lyf­ter ock­så upp ut­ma­ning­ar för ut­veck­ling­en i bräck­li­ga sta­ter och ett be­hov av hu­ma­ni­tärt bi­stånd av ald­rig ti­di­ga­re skå­dat slag.

Det är nöd­vän­digt att fäs­ta sär­skild upp­märk­sam­het vid sam­ban­det mel­lan ut­veck­lings­ar­be­te och hu­ma­ni­tärt bi­stånd, och de­ras bun­den­het till varand­ra. Otill­räck­li­ga ut­veck­lings­me­del in­om fö­re­byg­gan­de ar­be­te syns som ris­ker som slår in och ett ökat be­hov av hu­ma­ni­tärt bi­stånd. I nu­lä­get kan ba­ra kring hälf­ten av de bi­ståndsupp­rop som ko­or­di­ne­ras av FN be­sva­ras. Det in­ne­bär att en väl­dig mängd mänsk­ligt li­dan­de in­te får ge­hör. Att mot­ar­be­ta ka­ta­stro­fer och kri­ser och att mi­ni­me­ra de­ras följ­der ge­nom ut­veck­lings­po­li­tik är det en­da re­a­lis­tis­ka sät­tet att lind­ra li­dan­de och ma­te­ri­el­la ska­dor i an­knyt­ning till det.

För Rö­da Kor­set är ut­veck­lings­pro­jekt och katastrofberedskap en del av sam­ma fort­lö­pan­de ar­be­te. När en ka­ta­strof in­träf­far väx­lar Rö­da Kor­set om från ut­veck­lings­lä­ge till ka­ta­stroflä­ge. Ef­ter jord­bäv­ning­en 2015 bistod Fin­lands Rö­da Kors ka­ta­strofof­fer i Ne­pal med sam­man­lagt 2,3 mil­jo­ner eu­ro. Hjäl­pen be­stod bå­de av Utri­kesmi­ni­s­te­ri­ets hu­ma­ni­tä­ra bi­stånd och av me­del ur Rö­da Kor­sets ka­ta­strof­fond.

Ge­nom sitt ut­veck­lings­sam­ar­bets­pro­gram når Fin­lands Rö­da Kors ut till de mest sår­ba­ra sam­häl­le­na i de bräck­li­gas­te sta­ter­na, bland an­nat i Af­gha­nis­tan, Sydsu­dan och So­ma­lia, vil­ket är ett mångsidigt kom­ple­ment till Fin­lands ut­veck­lings­po­li­tik. I bäs­ta fall fun­ge­rar ut­veck­lings­sam­ar­be­tet bå­de som en för­stär­ka­re av sam­fund, sam­häl­len och det ci­vi­la sam­häl­lets oli­ka ak­tö­rer, och som en me­ka­nism som för­be­re­der dem in­för ris­ker. Till­sam­mans lär vi oss hur man gör sig re­do in­för ka­ta­stro­fer samt hur man mi­ni­me­rar ris­ker och åter­häm­tar sig från kri­ser. Sam­ti­digt mins­kar ka­ta­stro­fer­nas in­ver­kan på ut­veck­lings­re­sul­tat som re­dan åstad­kom­mits.

Sam­ban­det och det öm­se­si­di­ga be­ro­en­det mel­lan in­sat­ser i ut­veck­lings­ar­be­te och ka­ta­stro­frespons mås­te an­teck­nas tyd­ligt i den ut­veck­lings­po­li­tis­ka mål­sätt­ning­en och bör tas i be­ak­tan­de i fi­nan­sie­ring­en. Fi­nan­sie­ring­en bör sty­ras dit där be­ho­vet är störst; till de fat­ti­gas­te och bräck­li­gas­te sta­ter­na. Det här för­ut­sät­ter kon­se­kvent ut­veck­lings­po­li­tik och stark po­li­tisk vil­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.