Sö­kes: par­ti­le­da­re

I öv­rigt är Spahn och Merz sam­ma an­das barn. Kon­ser­va­ti­va, mark­nads­e­ko­no­miskt li­be­ra­la.

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - IR­MA SWAHN är en fri jour­na­list som pend­lar mel­lan Ber­lin, Helsing­fors och In­gå.

Knappt ha­de Ang­e­la Mer­kel av­slu­tat med­de­lan­det om sin av­gång från par­ti­le­dar­pos­ten in­nan spe­ku­la­tio­ner­na om hen­nes ef­ter­trä­da­re var i full gång.

Re­dan sam­ma kväll an­mäl­de par­ti­sek­re­te­ra­re An­neg­ret Kramp-Kar­ren­bau­er och häl­so­vårds­mi­nis­ter Jens Spahn sitt in­tres­se och snart ställ­de sig ock­så fi­nansju­ris­ten Fri­edrich Merz, ti­di­ga­re riks­dags­grupp­sord­fö­ran­de till för­fo­gan­de.

Nya el­ler mind­re kän­da namn ut­an­för Tyskland, kans­ke. Men tro­li­gen kom­mer om­värl­den att stif­ta när­ma­re be­kant­skap med ett av dem.

Av­gö­ran­det fal­ler på Krist­de­mo­kra­ter­nas par­ti­kon­gress i bör­jan av de­cem­ber i Ham­burg.

Där skall 1 000 de­le­ga­ter från he­la lan­det de­bat­te­ra par­ti­ets fram­ti­da rikt­lin­jer och rös­ta in en ny par­ti­ord­fö­ran­de.

En av­gö­ran­de roll har lo­kalav­del­ning­ar­na från de sto­ra del­sta­ter­na Nordrhe­in-West­fa­len och Ba­denWürttem­berg. De får skic­ka flest de­le­ga­ter.

För till­fäl­let drar Fri­edrich Merz det störs­ta in­tres­set till sig. Dels på grund av över­rask­nings­mo­men­tet; den strid­ba­re ti­di­ga­re CDU-po­li­ti­kern läm­na­de riks­po­li­ti­ken för knappt tio år se­dan för fi­nans­värl­den, dels för att Merz an­ses va­ra den som bäst kan stäv­ja AfD:s fram­fart.

Merz är för en kon­ser­va­tiv, mark­nads­in­rik­tad po­li­tik. Han vill av­slu­ta den mit­ten­lin­je som har va­rit Mer­kels va­ru­mär­ke och fö­ra par­ti­et hö­gerut, där det hör hem­ma. – Vi skall in­te fin­na oss i att det bå­de till väns­ter och till hö­ger har upp­stått par­ti­er som vill splitt­ra sam­häl­let, sä­ger Merz. Nu be­hövs en klar po­li­tisk pro­fil och po­li­tis­ka lös­ning­ar.

Med Ang­e­la Mer­kel har Merz ingen­ting otalt, trots att hon 2002 ut­ma­nö­vre­ra­de ho­nom från grup­pord­fö­ran­de­pos­ten för att själv över­ta den.

– Då gil­la­de jag det in­te, med­gav Merz på en press­kon­fe­rens, men ef­teråt har jag in­sett att be­slu­tet var rätt.

Merz kom­mer från Nordrhe­in-West­fa­len pre­cis som den and­ra mot­kan­di­da­ten, Jens Spahn. Men me­dan Merz snart fyl­ler 63 är Spahn 38. Han blev in­vald i för­bunds­da­gen som 22-åring, en av de yngs­ta nå­gon­sin. Spahn är en ak­tiv häl­so­vårds­mi­nis­ter, öp­pet ho­mo­sex­u­ell, ka­to­lik, makt­hung­rig. Han ta­lar gi­vet­vis för att yng­re kraf­ter skall ta över. Det sista ka­pit­let i hans nyut­kom­na me­moar­bok har ti­teln ”Kans­ler, vad an­nars …”

I öv­rigt är Spahn och Merz sam­ma an­das barn. Kon­ser­va­ti­va, mark­nads­e­ko­no­miskt li­be­ra­la. Men blir en av dem vald är den mer­kelska ek­va­tio­nen att stan­na kvar som för­bunds­kans­ler högst an­tag­ligt i fa­ra. I var­je fall på sikt. Bäg­ge två vill nog ta över he­la ba­ge­ri­et och nö­jer sig in­te ba­ra med en bit av ka­kan. För att tra­ve­ste­ra en känd gam­mal graf­fiti i Ber­lin.

An­neg­ret Kramp-Kar­ren­bau­er, 56, är Ang­e­la Mer­kels fa­vo­rit och ad­ept. Hon var ti­di­ga­re re­ge­rings­chef i Saar­land i syd­väst men hand­ploc­ka­des av Frau Mer­kel till par­ti­sek­re­te­ra­re i feb­ru­a­ri. Här sid­step­pa­de hon för­öv­rigt Jens Spahn, vars för­hopp­ning­ar att sti­ga i par­ti­hi­e­rar­kin gru­sa­des. Åt­minsto­ne den gång­en. Kramp-Kar­ren­bau­er är väl­sedd och re­spek­te­rad. Som ord­fö­ran­de skul­le hon san­no­likt fort­sät­ta i Mer­kels mit­ten­få­ra.

Läs även Ir­ma Swahns blogg: tyskland.blogg.hbl.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.