Grönt van­sin­ne

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

KäRN­KRAFT I HBL-le­da­ren (30.10) be­trak­tar Tom­my Wes­terlund De grö­nas fram­gång i Hes­sen och Bay­ern i Tyskland som po­si­tivt. Just De grö­na har med sin po­li­tik med­ver­kat till att Tyskland stan­nar all kärn­kraft in­om kort. Det­ta le­der till att ko­lan­vänd­ning­en sti­ger och där­med även kol­di­ox­id­ut­släp­pen. En me­ra ne­ga­tiv mil­jö­po­li­tik får man sö­ka ef­ter i EU.

Kärn­kraf­ten har si­na nack­de­lar, men med den er­sätts fos­si­la bräns­len for­tast och ef­fek­ti­vast, vil­ket är en över­lev­nads­frå­ga.

STEN VON TROIL di­plo­min­gen­jör, Gran­kul­la SVAR I le­da­ren kon­sta­te­ra­des att det nya och po­si­ti­va i Tyskland är att miss­nö­jet med de sto­ra par­ti­er­na ock­så ka­na­li­se­ras åt an­nat håll (De grö­na) än till en­dast na­tio­na­lis­tis­ka och främ­lings­fi­ent­li­ga Al­ter­na­tiv för Tyskland (AfD).

TOM­MY WES­TERLUND le­dar­skri­bent, HBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.