Kal­la vill se OS i Stock­holm

Po­li­ti­ker­na i Stock­holm är tvek­sam­ma till en svensk OSan­sö­kan. Men kon­kur­ren­ter­na om värd­ska­pet blir allt fär­re, och de svens­ka vin­te­rid­rotts­stjär­nor­na är po­si­ti­va.

Hufvudstadsbladet - - Sport - Tt

– Det vo­re otro­ligt stort om OS skul­le kom­ma till Sve­ri­ge, sä­ger Char­lot­te Kal­la.

Det åter­står fort­fa­ran­de sto­ra hin­der för att vin­ter-OS och Pa­ra­lym­pics 2026 ska kun­na ham­na i Stock­holm. Den nya po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms stad stäng­de först dör­ren för en svensk an­sö­kan, men har öpp­nat den på glänt ef­ter att Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­té (SOK) har lo­vat att in­te krä­va and­ra ga­ran­ti­er än att Stock­holm hyr ut are­nor och and­ra plat­ser i sta­den.

Och någ­ra av Sve­ri­ges främs­ta id­rotts­stjär­nor in­om vin­te­rid­rott står bakom an­sö­kan. Fre­eski­in­gå­ka­ren Hen­rik Harlaut är född i Stock­holm. Han fy­rar av ett av si­na bre­da, pa­ten­te­ra­de le­en­den och kon­sta­te­rar:

– Det ha­de va­rit hur fett som helst. Runt den ti­den hop­pas jag fort­fa­ran­de täv­la, då kom­mer jag att va­ra 34 år gam­mal. Det ha­de va­rit otro­ligt fett att få av­slu­ta min täv­lings­kar­riär på ett OS, men för­hopp­nings­vis fort­sät­ter jag myc­ket läng­re än så.

”Vo­re så coolt”

Lands­lags­kom­pi­sen Oscar Wes­ter hål­ler med Harlaut.

– Det vo­re helt sjukt. Det vo­re fan­tas­tiskt.

– Det vo­re så coolt. Tänk att få upp­le­va ett OS i Stock­holm, det kans­ke ald­rig kom­mer hän­da igen men nu har vi chan­sen och då tyc­ker jag att vi ska ta den.

Även bland läng­då­kar­na vill man att den svens­ka kan­di­da­tu­ren ska ta hem värd­ska­pet.

– OS är någon­ting all­de­les ex­tra, det går in­te att kom­ma ifrån det. Det är en jät­te­häf­tig re­sa att va­ra på, som man blir påmind om un­der så lång tid. Att få gö­ra den re­san mot ett hem­ma-OS, det skul­le ju va­ra jät­testort för de ak­ti­va som skul­le re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge. Och det är så myc­ket mer än ba­ra längd­lands­la­get, den ge­men­ska­pen som man kän­ner fle­ra år in­nan av att till­hö­ra ett stort sam­man­hang, det är mäk­tigt som id­rot­ta­re, sä­ger Char­lot­te Kal­la.

– Men jag kom­mer in­te att va­ra ak­tiv då. Det är jag sä­ker på.

Foto: tt/CLau­dio BreSCi­a­ni

Char­lot­te Kal­la har vun­nit tre OS-guld un­der sin kar­riär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.