Skid­stjär­nan of­fer för rat­tils­ka – ”du dö­dar oss”

OS-guld­me­dal­jö­ren Jessica Dig­gins rå­ka­de ut för en skräm­man­de in­ci­dent när hon trä­na­de hem­ma i Min­ne­so­ta.

Hufvudstadsbladet - - Sport - MaR­Cus lIN­dqvIst

Jessica Dig­gins och Kik­kan Ran­dall gjor­de histo­ria då de blev de förs­ta ame­ri­ka­ner­na som vann OS-guld i Py­e­ong­chang i vint­ras. Hem­ma i Min­ne­so­ta är hon känd, fast läng­dåk­ning är en li­ten sport i USA.

Ny­li­gen blev hon dock ut­satt för en otäck form av tra­kas­se­ri, då en bi­list ho­ta­de Dig­gins och hen­nes kam­rat Kris Han­sen då de var ute och åk­te rull­ski­dor. Dig­gins be­rät­tar om hän­del­se­för­lop­pet i sin blogg.

Bi­lis­ten pas­se­ra­de ski­då­kar­na så nä­ra att Dig­gins näs­tan för­lo­ra­de ba­lan­sen på grund av vind­dra­get – trots att det var en rak väg med gott om ut­rym­me att pas­se­ra och Dig­gins och Han­sen ski­da­de ef­ter varand­ra. Där­ef­ter sak­ta­de han in med sin SUV fram­för dem och bloc­ke­ra­de vägen. När de för­sök­te pas­se­ra ho­nom ac­ce­le­re­ra­de han igen och när de sak­ta­de in stan­na­de han fram­för dem.

”Jag knac­ka­de på fönst­ret och skrek att han kom­mer att få oss dö­da­de, men han vi­sa­de lång­fing­ret och vred upp mu­sikvo­ly­men.

Dig­gins kom­pis och fö­re det­ta trä­na­re Kris Han­sen tog fram sin mo­bil­te­le­fon för att ta en bild, men då ga­sa­de bi­lis­ten och för­svann. Dig­gins skrev upp re­gis­ter­num­ret i san­den in­nan de ring­de po­lis.

Ef­ter att po­li­sen kon­tak­tat man­nen, bad han om ur­säkt. I Min­ne­so­ta är det för­bju­det att pas­se­ra en cy­klist el­ler fot­gäng­a­re med mind­re än tre fots av­stånd (cir­ka 90 cm).

– Hän­del­sen fick mig att må il­la. Om kil­len ha­de va­rit tju­go cen­ti­me­ter när­ma­re, skul­le vi ha ham­nat på sjuk­hus el­ler va­rit dö­da. Om en bil ha­de kom­mit emot oss me­dan han träng­de ut oss mot mit­ten av vägen, skul­le vi ha ham­nat på sjuk­hus el­ler va­rit dö­da. Jag tror att ag­gres­si­va fö­ra­re in­te in­ser att om de ”ba­ra sko­jar li­te” med nå­gon för att ”lä­ra dem en läxa” så kan de gö­ra sig skyl­di­ga till mord pre­cis där.

Foto: LeHtikuva/Martti kainuLainen

Jessica Dig­gins har fy­ra VM­me­dal­jer och ett OS-guld som si­na främs­ta me­ri­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.