Fin­län­dar­na ja­gar nya re­kord i Helsing­fors

Fem blå­vi­ta kon­stå­ka­re led­da av formstar­ka Vi­veca Lind­fors täv­lar i histo­ri­ens förs­ta kon­ståk­nings-GP i Helsing­fors. Med är ock­så OS-mäs­ta­re och en stor ska­ra ja­pans­ka gäs­ter.

Hufvudstadsbladet - - Sport - VIL­LE BENGS vil­[email protected]­me­dia.fi

Den fin­länds­ka kon­ståk­nings­publi­ken bjuds på hi­sto­risk un­der­håll­ning då den in­ter­na­tio­nel­la GP-se­ri­en för förs­ta gång­en nå­gon­sin land­sti­ger i Helsing­fors. Det är frå­ga om se­ri­ens tred­je del­täv­ling för sä­song­en och med i Helsing­fors GP är fle­ra av värl­dens ab­so­lu­ta top­par och de främs­ta fin­län­dar­na.

De störs­ta för­vänt­ning­ar­na bland de sam­man­lagt fem blå­vi­ta re­pre­sen­tan­ter­na lig­ger hos Vi­veca Lind­fors och Em­mi Pel­to­nen på dam­si­dan. Den sto­ra fa­vo­ri­ten är den re­ge­ran­de OS-guld­me­dal­jö­ren, rys­ka Ali­na Za­gi­to­va, som dock än­nu in­te del­ta­git i nå­gon GP-tävling un­der sä­song­en.

Av fin­län­dar­na har Lind­fors vi­sat en myc­ket stark form un­der hös­ten och åka­ren själv ser inga or­sa­ker för att kur­van skul­le bör­ja pe­ka nedåt. Lind­fors har satt nytt per­son­bäs­ta i de två in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar hon del­ta­git i. Det färs­kas­te re­kor­det, 187,19, kom i Fin­landia Trop­hy­täv­ling­en i bör­jan av ok­to­ber och pri­sa­des brett.

– Jag har kol­lat på pre­sta­tio­nen ef­teråt och hit­tat en hel del att för­bätt­ra. Mer själv­sä­ker­het gav fram­gång­en nog och det hjäl­per att för­verk­li­ga min po­ten­ti­al som id­rot­ta­re, sä­ger Lind­fors i kon­ståk­nings­för­bun­dets press­med­de­lan­de in­för Helsing­fors GP.

– Mitt mål är all­tid att pre­ste­ra fel­fria pro­gram och för­bätt­ra mitt re­kord. Mitt upp­drag som id­rot­ta­re är det­sam­ma, oav­sett vad som sker run­tom­kring, sä­ger hon om sin GP­de­but in­för hem­ma­publi­ken.

Ock­så Em­mi Pel­to­nen, fin­ländsk OS-re­pre­sen­tant i Py­e­ong­chang ti­di­ga­re i år, gör sin förs­ta GP-tävling nå­gon­sin i Helsing­fors. Även hon sat­te nya re­kord­po­äng i Fin­landia Trop­hy, 172,02. Pel­to­nen var tvung­en att in­hi­be­ra sitt tra­di­tio­nel­la trä­nings­lä­ger i USA på grund av Helsing­fors

GP och åka­ren har i stäl­let för­be­rett sig i Schweiz och Fin­land. Trä­ning­en har kon­cen­tre­rat sig på nya pro­gram och ru­tin.

– Jag fick myc­ket vär­de­full feed­back i Fin­landia Trop­hy. Ut­i­från den­na feed­back har jag nu trä­nat och för­be­rett mig in­för GP-täv­ling­en. Då pre­sta­tio­nen tek­niskt fal­ler på plats har jag möj­lig­het till än­nu bätt­re po­äng, kom­men­te­rar Pel­to­nen.

Gäs­ter från Ja­pan

På herr­si­dan re­pre­sen­te­ras Fin­land av Valt­ter Vir­ta­nen, som går in i GP­täv­ling­en med blan­da­de käns­lor. För­be­re­del­ser­na har in­te va­rit op­ti­ma­la ef­tersom det va­rit ut­ma­nan­de att kom­bi­ne­ra­de top­pid­rot­ten och ar­be­tet som lä­ka­re i Jy­vä­skylä . Vir­ta­nen har i höst täv­lat i Ne­bel­horn Trop­hy där han kom sjua och i Fin­landia Trop­hy där han slu­ta­de på nit­ton­de plats.

– Även om för­be­re­del­ser­na in­för Helsing­fors GP har gått på ar­be­tets vill­kor har jag ru­tin och er­fa­ren­het som hjäl­per mig hit­ta den men­ta­la styr­kan i en täv­lings­si­tu­a­tion, sä­ger Vir­ta­nen.

Ock­så i herrsing­eln täv­lar den re­ge­ran­de OS-guld­me­dal­jö­ren – ja­pans­ka Yu­zuru Ha­nyu. En­ligt ar­ran­gö­rer­na föl­jer tu­sen­tals ja­pans­ka an­häng­a­re Ha­nyu till Helsing­fors för att stöd­ja stjär­nan till se­ger.

Sam­ar­be­tet ser lo­van­de ut

I is­dan­sen ja­gar ock­så det fin­länds­ka pa­ret Matt­hi­as Ver­slu­is och Ju­u­lia Turk­ki­la nya re­kord. Pa­ret täv­lar till­sam­mans för tred­je året och har stått för sta­bi­la pre­sta­tio­ner den se­nas­te ti­den. Ut­veck­ling­en syns ock­så un­der trä­ning­ar­na där pa­ret sä­ger sig fru­stre­ras mer säl­lan och job­bar mer ihop som ett is­dans­par i stäl­let för två en­skil­da kon­stå­ka­re.

– Vårt sam­ar­be­te har tyd­ligt för­bätt­rats och vi är nu för ti­den ett par i stör­re ut­sträck­ning än ti­di­ga­re. Det ger ett star­ka­re in­tryck i vår skrid­sko­åk­ning, sä­ger Turk­ki­la.

Helsing­fors GP-tävling i kon­ståk­ning täv­las från fre­dag till sön­dag i Helsing­fors ishall och sänds av Yle.

FOTO: LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Vi­veca Lind­fors gjor­de bra ifrån sig i Fin­landia Trop­hy-täv­ling­en i ok­to­ber och tog en tred­je­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.