Ve­ho Bil

Hufvudstadsbladet - - Trafik -

● Ve­ho star­ta­de verk­sam­he­ten i Sve­ri­ge ge­nom att kö­pa Mer­ce­des-Benz och Nis­san åter­för­säl­ja­ren Thitu­son Bil 2007. Om­sätt­ning­en låg på cir­ka 40 mil­jo­ner eu­ro, vil­ket mot­sva­ra­de två pro­cent av mo­der­bo­la­get Ve­hos om­sätt­ning.

● I dag säl­jer Ve­ho Bil en­bart Mer­ce­des-Benz och om­sätt­ning­en lig­ger på 190 mil­jo­ner eu­ro, el­ler cir­ka 15 pro­cent av Ve­hos om­sätt­ning. Om­sätt­ning­en vän­tas sti­ga kraf­tigt i Sve­ri­ge de när­mas­te åren tack va­re in­ve­ste­ring­ar i en ny stor­bu­tik i Nac­ka som ska stå fär­dig 2020, öpp­nan­det av en verk­stad i Brom­ma i bör­jan av 2018 samt ge­nom för­vär­vet av en last­bilså­ter­för­säl­ja­re i Väs­terås i au­gusti.

● De öv­ri­ga bu­ti­ker­na är hu­vud­bu­ti­ken i Kung­ens Kur­va samt två bu­ti­ker i Karl­stad och Öre­bro, al­la stra­te­giskt pla­ce­ra­de längs E18 från Stock­holm till Oslo.

● För i år bud­ge­te­ras en för­sälj­ning av 2 000 per­son­bi­lar, 750 skåp­bi­lar, 50 last­bi­lar och 2 700 be­gag­na­de bi­lar.

● – I Stock­holms­re­gi­o­nen säljs cir­ka 30 pro­cent av al­la ny­bi­lar i Sve­ri­ge. Det mot­sva­rar näs­tan Fin­lands sam­man­lag­da bil­mark­nad. Där­för är verk­sam­he­ten i Sve­ri­ge stra­te­giskt vik­tig för oss, sä­ger Ve­hos an­sva­ri­ge di­rek­tör för ut­lands­verk­sam­he­ten, Ken­neth Ny­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.