”Krång­la in­te till det”

Ve­ho eta­ble­ra­de sig i Sve­ri­ge 2007. Det blev en svår bör­jan med för­lus­ter de förs­ta åren och en stor good­willav­skriv­ning 2008. I dag har fö­re­ta­get en god lön­sam­het med bil­bran­schens mått mätt, och väx­er ge­nom bå­de eg­na in­ve­ste­ring­ar och fö­re­tagsupp­köp.

Hufvudstadsbladet - - Trafik - TEXT & FOTO: BO INGVES fe­a­tu­[email protected]­me­dia.fi

Me­tin Bas­ber­ber har spe­lat en vik­tig del i företagets ut­veck­ling se­dan han hös­ten 2011 tog över som vd för Ve­ho Bil Sve­ri­ge ef­ter en lång kar­riär på Vol­vo­å­ter­för­säl­ja­ren Bra Bil, där han bland an­nat blev Ro­ger Mo­o­res be­trod­da för­säl­ja­re.

– Krång­la in­te till det och håll vad du lo­vat, är hans enk­la le­dar­skapsre­cept.

När han bör­ja­de på Ve­ho Bil drog han bland an­nat in en del per­sonal­för­må­ner på grund av företagets då­li­ga lön­sam­het. En av för­må­ner­na som rök var personalens lunch­ku­pong­er, vil­ket in­te togs emot med gläd­je, pre­cis.

– Jag för­kla­ra­de för per­so­na­len att man mås­te tjä­na peng­ar för att gö­ra av med dem. Jag lo­va­de ock­så att ku­pong­er­na kom­mer till­ba­ka när vi gör vinst igen. När se­dan lön­sam­he­ten för­bätt­ra­des kom för­må­nen till­ba­ka in­nan per­so­na­len ens hann åter­kom­ma till frå­gan, sä­ger Bas­ber­ber när Hbl be­sö­ker Ve­ho Bils hu­vud­kon­tor och bu­tik i Kung­ens Kur­va i Stock­holm.

Håll per­so­na­len un­der­rät­tad

En an­nan grund­läg­gan­de re­gel Bas­ber­ber föl­jer i sitt le­dar­skap är att he­la ti­den hål­la per­so­na­len un­der­rät­tad om hur det går i fö­re­ta­get.

– Jag kör re­gel­bun­det en ge­nom­gång av re­sul­tat för he­la per­so­na­len. Det är en ex­tremt bra di­a­log, för al­la mål en vd sät­ter upp ska va­ra mät­ba­ra. I det här fö­re­ta­get är man minst av allt tyst när jag kom­mer in i rum­met, sä­ger han.

Bas­ber­ber sä­ger att han bok­stav­li­gen har dör­ren öp­pen för al­la an­ställ­da. Det är ock­så många som kom­mit till ho­nom för att luf­ta si­na pro­blem, ge ut­veck­lings­för­slag el­ler för att an­nars ba­ra dryf­ta nå­got.

– Al­la vet ock­så att jag all­tid kom­mer att dis­ku­te­ra med de­ras när­mas­te chef vad jag hört, så det är rent spel åt al­la håll. Som chef gäl­ler det att va­ra ly­hörd för hur per­so­na­len mår, och då är öp­pen­het det vik­ti­gas­te, sä­ger han.

Till­sam­mans med per­so­na­len har Bas­ber­ber ställt upp mål­sätt­ning­en att Ve­ho Bil ska bli bil­för­säl­ja­ren med de mest en­ga­ge­ra­de med­ar­be­tar­na in­om bran­schen i Sve­ri­ge.

– En­ga­ge­mang är in­te det sam­ma som att va­ra nöjd, vil­ket i prak­ti­ken in­ne­bär att man lu­tar sig till­ba­ka i sto­len. Ett verk­ligt en­ga­ge­mang kom­mer in­te hel­ler på or­der. Al­la mås­te va­ra li­ka in­tres­se­ra­de av att ut­veck­la fö­re­ta­get, sä­ger Bas­ber­ber.

Gre­at pla­ce to work

För att kun­na ana­ly­se­ra per­so­nal­nöjd­he­ten på bre­da­re ni­vå har Ve­ho Bil gått med i Gre­at Pla­ce to Work, en in­sti­tu­tion som in­te ba­ra ran­kar de bäs­ta ar­bets­gi­var­na i 50 län­der, ut­an fram­för allt hjäl­per fö­re­ta­gen att ska­pa tillits­ful­la re­la­tio­ner på job­bet.

– En en­ga­ge­rad per­so­nal ger bätt­re lön­sam­het, och då är det stäm­ning­en på job­bet som av­gör. Det var fak­tiskt per­so­na­len som tog ini­ti­a­ti­vet till att vi skul­le gå med i Gre- at Pla­ce to Work så vi på rik­tigt kan mä­ta oss med fö­re­tag i he­la Sve­ri­ge och Eu­ro­pa, sä­ger han.

En­ligt Bas­ber­ber lig­ger fö­re­ta­get över bransch­snit­tet i den se­nas­te per­so­nal­mät­ning­en. Kur­van har pe­kat sta­digt upp­åt un­der de år fö­re­ta­get va­rit med i Gre­at Pla­ce to Work.

– Un­der­sök­ning­en går till så att var­je med­ar­be­ta­re skri­ver vad hen tyc­ker. Om någ­ra frå­gor stic­ker ut tar vi och lö­ser dem till­sam­mans. Det har va­rit ett bra sätt att se vil­ka ut­veck­lings­punk­ter al­la an­ställ­da ge­men­samt kan åt­gär­da, sä­ger han.

Ta hand om kun­der­na

I ju­ni sål­des det re­kord­många bi­lar i Sve­ri­ge ef­tersom be­skatt­ning­en och för­månsvär­det på fos­silt driv­na bi­lar skul­le sti­ga i ju­li. Ef­ter det sjönk för­sälj­ning­en mas­sivt i lan­det i ju­li för att se­dan sak­ta bör­ja re­pa sig i au­gusti och sep­tem­ber.

– Det är många ex­ter­na fak­to­rer som på­ver­kar ny­bils­för­sälj­ning­en. Ser­vice och för­sälj­ning av be­gag­na­de bi­lar har du där­e­mot full koll på om du tar hand om di­na kun­der. Där­för ta­lar vi in­te läng­re till ex­em­pel om kund­mot­ta­ga­re ut­an ser­vice­säl­ja­re. Den sto­ra brist­va­ran i dag är tid, och där­för ska in­te kun­der­na be­hö­va be­sö­ka verk­sta­den fle­ra gång­er för sam­ma sak, be­to­nar Bas­ber­ber.

En en­ga­ge­rad per­so­nal ger bätt­re lön­sam­het, och då är det stäm­ning­en på job­bet som av­gör. Me­tin Bas­ber­ber Vd, Ve­ho Bil Sve­ri­ge

Två per­so­ner som är bra på att säl­ja bi­lar är Sve­ri­ges bäs­ta Mer­ce­des-för­säl­ja­re Musta­fa Ba­kir­dan och Fin­lands­bör­di­ga Jo­han­na Cha­vez. Hon är ny som bil­för­säl­ja­re, men ha­de in­nan det job­bat tre år som ser­vice­säl­ja­re i fö­re­ta­get.

– Hon är helt fan­tas­tisk, hon sål­de 15 nya bi­lar den förs­ta må­na­den. Det är un­ge­fär vad jag sål­de un­der he­la det förs­ta året när jag bör­ja­de som bil­för­säl­ja­re 2007, sä­ger Ba­kir­dan, som i fjol sål­de un­ge­fär 400 Mer­ce­des-Benz och har en be­vi­sat hög kund­lo­ja­li­tet.

De ha­de bå­da lör­da­gen in­nan del­ta­git i företagets tra­di­tio­nel­la höst-kic­koff. Un­ge­fär 80 pro­cent av he­la per­so­na­len del­tog på sin fri­tid.

– Vi hjäl­per och re­spek­te­rar varand­ra i fö­re­ta­get. Där­för är det själv­klart att al­la som kan del­tar i kic­kof­fen, som är ett bra till­fäl­le att träf­fa per­so­na­len från and­ra or­ter. Det om nå­got vi­sar stäm­ning­en i fö­re­ta­get, sä­ger Cha­vez.

– Det häng­er myc­ket ihop med att Me­tin är lätt att kom­mu­ni­ce­ra med. Den öpp­na di­a­lo­gen har gjort gott åt fö­re­ta­get, fyl­ler Ba­kir­dan i.

Ve­ho Bils vd Me­tin Bas­ber­ber har se­dan ung­do­men gil­lat att me­ka med mo­to­rer och kö­ra hårt.

Bil­för­säl­jar­na Jo­han­na Cha­vez, född i Fin­land, och Sve­ri­ges bäs­ta Mer­ce­des­för­säl­ja­re Musta­fa Ba­kir­dan gil­lar ar­bets­mil­jön på Ve­ho Bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.